Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 07/2021: EU:s rymdprogram Galileo och Copernicus: tjänsterna är på plats men användningen av dem behöver främjas ytterligare

Swedish icpdf.png 3 MB
21-04-2021

Det globala satellitnavigeringssystemet Galileo och jordobservationsprogrammet Copernicus är flaggskepp inom EU:s rymdpolitik. De tillhandahåller värdefulla tjänster som möjliggör en mer exakt navigering och tidsbestämning och ger värdefulla data om jorden.

Men det finns ännu ingen övergripande strategi för att främja användningen av dessa tjänster eller någon statistisk begreppsram för att på ett tillförlitligt sätt bedöma fördelarna med programmen.

Vi konstaterade brister i övervakningen av användningen och noterade att vissa viktiga funktioner i Galileo ännu inte är tillgängliga. Målen med och effekterna av flera centrala åtgärder som ska stödja användningen av Galileos och Copernicus tjänster var inte tydliga, och kommissionen har bara delvis utnyttjat möjligheten att främja dessa tjänster i EU:s lagstiftning eller standarder.

Vi lämnar rekommendationer om hur dessa problem bör åtgärdas.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.