Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 10/2021: Jämställdhetsintegrering i EU:s budget: dags att gå från ord till handling

Swedish icpdf.png 2 MB
26-05-2021

Med jämställdhetsintegrering avses ett aktivt främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män i alla skeden och på alla områden när politik utformas och genomförs. EU har en fördragsenlig skyldighet att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i all sin verksamhet, vilket utgör grunden för jämställdhetsintegrering. Vid den här revisionen bedömde vi om jämställdhetsintegrering hade tillämpats i EU:s budget från 2014 och framåt. Vi drog slutsatsen att kommissionen ännu inte hade levt upp till sitt åtagande om jämställdhetsintegrering i EU:s budget. Vi lämnar rekommendationer om att förbättra kommissionens ram till stöd för jämställdhetsintegrering och i högre grad beakta jämställdhet i EU:s budgetering.

​Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.