Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 17/2021: EU:s återtagandesamarbete med tredjeländer: relevanta åtgärder gav begränsade resultat

Swedish icpdf.png 4 MB
13-09-2021

​​Svårigheter att samarbeta med ursprungsländerna bidrar till att andelen irreguljära migranter som återvänder från Europa är liten. Vid vår granskning bedömde vi om EU ändamålsenligt har förbättrat återtagandesamarbetet med tredjeländer. Vi konstaterade att resultatet av förhandlingarna med tredjeländer var suboptimalt på grund av otillräcklig användning av synergier med medlemsstaterna och mellan EU:s olika politikområden. EU:s åtgärder för att underlätta återtagandesamarbetet var relevanta, men resultaten var ojämna och brister i uppgifterna om återvändanden och återtaganden gjorde att vi inte kunde bedöma deras övergripande effekt. Vi rekommenderar kommissionen att ha en mer flexibel strategi vid förhandlingar om återtagandeavtal, skapa synergier med medlemsstaterna för att underlätta förhandlingar om återtagande, stärka incitamenten för tredjeländer och förbättra insamlingen av uppgifter om återtaganden.

​​Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.