Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 18/2021: Kommissionens övervakning av medlemsstater som lämnar ett makroekonomiskt anpassningsprogram: ett lämpligt verktyg som behöver effektiviseras

Swedish icpdf.png 1 MB
15-09-2021

Kommissionen är ansvarig för övervakningen av medlemsstater i euroområdet som lämnar ett makroekonomiskt anpassningsprogram och för att se till att de upprätthåller sin ekonomiska och finansiella stabilitet. Det gagnar medlemsstaterna och deras långivare. Vi granskade utformningen, genomförandet och ändamålsenligheten när det gällde kommissionens övervakning av de fem berörda medlemsstaterna (Irland, Grekland, Spanien, Cypern och Portugal). Vi konstaterade att övervakningen var ett lämpligt verktyg men att dess effektivitet hämmades av otydliga mål och brist på effektivisering och fokus. Vi lämnar rekommendationer till kommissionen om hur den kan ta itu med problemen, bland annat rekommenderar vi en översyn av tillämplig lagstiftning för att integrera kommissionens övervakningsverksamheter i den europeiska planeringsterminen.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.