Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 20/2021: Hållbar vattenanvändning inom jordbruket: troligare att GJP-stödet leder till ökad i stället för effektivare vattenanvändning

Swedish icpdf.png 4 MB
28-09-2021

En fjärdedel av EU:s hela vattenuttag används för jordbruket, och då främst för bevattning. Många regioner påverkas redan nu av vattenbrist och klimatförändringarna kommer troligen att förvärra denna situation. Vattenramdirektivet fastställer ett mål om att alla vattenförekomster ska ha en god status senast 2027, men det finns stora förseningar i arbetet med att uppnå detta mål. Stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) till jordbrukare påverkar jordbrukets vattenanvändning på olika sätt. Vi konstaterade att jordbrukspolitiken inte hade anpassats till EU:s vattenpolitik på ett konsekvent sätt. Vi rekommenderar att medlemsstaterna bättre motiverar undantag från genomförande av vattenramdirektivet inom jordbruket och att kommissionen kopplar GJP-utbetalningar till miljönormer som rör hållbar vattenanvändning.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.