Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Yttrande 2/2021 (i enlighet med artikel 322.2 i EUF-fördraget)

Swedish icpdf.png 641 KB
05-10-2021

över kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för att förbättra förutsägbarheten för medlemsstaterna och förtydliga förfarandena vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI baserade egna medel tillhandahålls (COM(2021) 327 final, 25.6.2021, 2021/0161 (NLE))