Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Årsrapporter för budgetåret 2021

Swedish icpdf.png 10 MB
13-10-2022

Varje år granskar revisionsrätten intäkterna och kostnaderna i EU-budgeten och uttalar sig om hur tillförlitlig årsredovisningen är och huruvida intäkterna och kostnaderna följer gällande regler och bestämmelser.

EU:s kostnader för 2021 uppgick till totalt 181,5 miljarder euro, vilket motsvarar 1,3 % av de 27 medlemsstaternas sammanlagda bruttonationalinkomst. Om man räknar med kostnaderna för faciliteten för återhämtning och resiliens (46,5 miljarder euro), som inrättades med anledning av pandemins socioekonomiska konsekvenser, uppgick EU:s betalningar för året till totalt 228,0 miljarder euro. EU-budgeten antas varje år av Europaparlamentet och rådet inom ramen för en sjuårig budgetram. Förra året, 2021, var det första året i den nya fleråriga budgetramperioden.

Ansvaret för att budgeten används korrekt vilar först och främst på Europeiska kommissionen men även på övriga EU-institutioner och EU-organ. För cirka två tredjedelar av utgifterna – främst inom naturresurser och sammanhållning – delas dock detta ansvar med medlemsstaterna.

Våra revisorer granskar urval av transaktioner för att göra statistiskt grundade uppskattningar av i vilken omfattning intäkterna och de olika utgiftsområdena innehåller fel ("felprocent").