Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 16/2022: Data i den gemensamma jordbrukspolitiken - Potentialen att använda stordata i utvärderingar av politiken är outnyttjad

Swedish icpdf.png 3 MB
28-06-2022

För ett evidensbaserat tillvägagångssätt i samband med politiska beslut krävs olika data från olika källor och en efterföljande analys. Vi bedömde om kommissionen använder data och dataanalytik på ett bra sätt för att utforma, övervaka och utvärdera den gemensamma jordbrukspolitiken, som står för mer än en tredjedel av EU-budgeten. Vi konstaterade att kommissionen har tagit flera initiativ för att utnyttja befintliga data bättre. Men hinder kvarstår för att insamlade data ska kunna användas på bästa sätt. Hinder som avsaknad av standardisering och begränsningar på grund av dataaggregering minskar tillgången till data och deras användbarhet. Vi lämnar ett antal rekommendationer, bland annat om att förbättra användningen av disaggregerade data från medlemsstaterna.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.