-->

Transport och turism

 

Transport och mobilitet är en del av det europeiska projektets innersta kärna. De europeiska transportprojekt som väljs ut direkt och medfinansieras av Europeiska kommissionen finansieras under EU-budgetens underrubrik Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning. Den mesta EU-finansieringen till transportprojekt kommer dock fortfarande från sammanhållningsbudgeten.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Den digitala revolutionen kommer under de närmaste åren att ha ett avgörande inflytande på trafikflödet genom sin påverkan på logistikkedjor och konsumenternas ändrade beteende. Transportinfrastrukturen i Europa behöver byggas, anpassas och underhållas för att kunna hantera det förväntade trafikflödet. Detta kommer att kräva mycket stora offentliga investeringar under de närmaste åren och nya sätt att finansiera investeringarna. Samtidigt kommer miljövänliga lösningar, såsom elfordon och teknik för samåkning, att bli allt viktigare och myndigheterna kommer att behöva anpassa infrastruktur och transportsystem.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.