-->

Ekonomi och valutafrågor

 

Den ekonomiska och finansiella krisen avslöjade brister i den ekonomiska styrningen i EU och fortsatta risker för europeiska finans- och banksystem. Vi delar ECON:s önskan att se till att lärdomarna från den perioden följs upp så ändamålsenligt som möjligt på alla nivåer.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Vi fortsätter att se utmaningar när det gäller finanspolitisk hållbarhet, med en fortsatt sårbar finanssektor och mot bakgrund av en stagnerande globaliseringsprocess och minskat stöd för en fri marknad efter den ekonomiska krisen. EU:s relativa konkurrenskraft kan komma att fortsätta minska med tanke på Kinas och andra framtida globala stormakters framväxt.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.