-->

Skattefrågor

 

Underutskottet för skattefrågor (FISC) och revisionsrätten har en gemensam uppgift: att arbeta för ett ekonomiskt ansvarigt och öppet EU där medborgarnas ekonomiska intressen tillvaratas. En rättvis och ändamålsenlig beskattning på hela den inre marknaden ökar säkerheten för skattebetalarna och förbättrar investeringarna och konkurrensen.

Som EU:s revisorer ser vi framåt för att hjälpa till att hantera de viktiga utmaningar som EU står inför framöver, bland annat på området skattefrågor.