-->

Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Möjligheten till rättslig prövning och en sund ekonomisk förvaltning är båda grundläggande för att upprätthålla medborgarnas förtroende för sina EU-insitutioner. Vi delar parlamentets uppfattning att begreppet EU-medborgarskap och rättsstatsprincipen bör stärkas. På senare tid har vi ägnat en stor del av våra resurser åt att granska hur EU och medlemsstaterna hanterar laglig och olaglig migration.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Frågan om hur EU och dess medlemsstater hanterar migration till Europa kommer även i fortsättningen att stå högt på den politiska dagordningen. Även om migrationsflödena nu ligger långt under den högsta nivån 2015 kommer sannolikt skyddet av EU:s gränser mot olaglig migration och integrationen av migranter i våra sociala, ekonomiska och politiska system att vara prioriterade frågor. Av tradition har EU varit normgivande när det gäller dataskydd, och en ny rättslig ram trädde i kraft 2018. Under de närmaste åren kommer emellertid ny teknik och vetenskapliga framsteg att ställa beslutsfattarna inför nya juridiska, etiska och sociala frågeställningar.

Inom det straffrättsliga systemet till exempel skulle artificiell intelligens kunna användas för ansiktsigenkänning, riskbedömning och prognostiserat polisarbete. Samtidigt medför den nya utmaningar i form av insyn, korrekthet och hänsyn till medborgerliga rättigheter och integritet.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.