-->

Mänskliga rättigheter

Människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna är värden som förankras i EU-fördragen.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Kampen mellan autokrati och demokrati formar vårt århundrades geostrategiska landskap. Den regelbaserade världsordningen står under ökat tryck och Europas roll som försvarare av multilateralt samarbete, mänskliga rättigheter, rättsstaten och demokratiska värderingar blir allt viktigare. Auktoritära stater kommer i ökad utsträckning att fortsätta undergräva grundläggande demokratiska principer som rättsstatsprincipen och skyddet av mänskliga rättigheter.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.