-->

Framställningar

Europaparlamentet spelar en väsentlig roll för att identifiera problem med det nationella genomförandet av EU-lagstiftningen och för att fånga upp frågor som berör EU:s medborgare och övriga invånare. Även om våra granskningar oftast handlar om att kontrollera medlemsstaternas efterlevnad av EU-lagstiftningen som ett villkor för utbetalningar från EU:s budget kan vi även undersöka hur kommissionen utför och redovisar sin tillsynsverksamhet.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Det höjs allt fler röster med krav på insyn och delaktighet i politiska beslut och offentligt beslutsfattande. Sociala medier har skapat nya former av politisk debatt. Myndigheter har inrättat formella onlinekanaler där medborgare kan rapportera brott, kommentera politik eller lämna in en framställning för att åstadkomma förändring. Det sker också en övergripande övergång till e-förvaltning som stöd för myndigheternas förmåga att tillhandahålla tjänster.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.