-->

Rättsliga frågor

Vår union bygger på en uppsättning gemensamma värderingar och rättsstatsprincipen. Vi delar parlamentets uppfattning att befintliga mekanismer på EU-nivå ska garantera att EU:s lagstiftning och EU:s finansiering följs åt. Bättre lagstiftning och effektivitet, och valuta för pengarna vid genomförandet av politik och program, är två sidor av samma mynt.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Vi förväntar oss att Europeiska kommissionen, parlamentet och rådet under kommande år fortsätter att tillämpa principerna om bättre lagstiftning på EU:s lagstiftningsprocess. Samtidigt kommer ny teknik och vetenskapliga framsteg att ställa beslutsfattarna inför juridiska, etiska och sociala frågeställningar. Framstegen inom artificiell intelligens och genredigering innebär att antalet etiska dilemman kommer att öka och den rättsliga ramen kanske inte alltid kommer att kunna utvecklas i samma snabba takt. Den ökande användningen av dataanalys kommer att utöva press på både rättsliga ramar och regelverk.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.