-->

Budget

BUDG:s viktigaste ansvarsområde är den fleråriga budgetramen (eng. MFF) som formar EU:s utgifter på lång sikt. Förvaltningen av övergången från en budgetram till nästa är mycket viktig för en sund ekonomisk förvaltning av EU. Vi har konsekvent efterlyst större tonvikt på mervärde för 2021–2027 liksom ökad flexibilitet och insyn samt bättre ansvarighet.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera de viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Under det senaste årtiondet har EU-budgeten tillhandahållit ekonomiskt stöd via alternativa verktyg såsom finansieringsinstrument, offentlig-privata partnerskap och budgetstöd. Vi kommer att fortsätta bedöma om de här verktygen, eller nya metoder att genomföra EU-politik, är lämpliga för sitt syfte och säkerställer att de begränsade EU-medlen används effektivt och ändamålsenligt. Vi kommer även att noggrant undersöka eventuella förslag om att se över finansieringen av EU:s budget eller omfördela anslag under programperioden 2021–2027.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.