-->

Säkerhet och försvar

 

Försvarsintresset är högt i medlemsstaterna på grund av det instabilare geopolitiska läget och uppkomsten av nya säkerhetshot. För programperioden 2021–2027 har kommissionen inrättat Europeiska försvarsfonden som ska stödja EU-samarbetsprojekt på försvarsområdet utöver medlemsstaternas egna nationella försvarsbudgetar.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Trettio år efter kalla krigets slut framträder en ny typ av asymmetriskt hot mot säkerheten i en alltmer föränderlig värld. Hoten härstammar från terrorist- och andra extremistgrupper, kriminella organisationer och fientliga länder, men även pandemier utgör ett hot. I nuläget saknar EU beredskap för de säkerhetsproblem som unionen kan komma att konfronteras med i form av cybersäkerhet, hybridkrigföring och sociala medel som används som vapen. Samtidigt kommer det att bli svårare för EU och medlemsstaterna att nå multilaterala eller bilaterala överenskommelser, och européerna kommer att bli tvungna att förvalta och finansiera sin egen säkerhet och sitt eget försvar.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.