-->

Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de grundläggande värden som fastslås i EU-fördragen, och att uppnå jämställdhet är ett EU-mål. Bättre jämlikhet mellan könen kommer att skapa ekonomisk tillväxt för EU och vara till nytta för enskilda individer och samhället.

Europaparlamentet har tydligt tagit ställning för att öka jämställdheten och vill se en effektiv jämställdhetsbudgetering och att jämställdhetsintegrering införs och genomförs i nästa fleråriga budgetram. Vårt mål kommer att vara att bidra med kritisk input om frågor som rör jämlikhet mellan könen och EU:s budget, och att under programperioden 2014–2020 lyfta fram lärdomar om integration av jämställdhetsperspektivet.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Även om förståelsen för och inriktningen på jämlikhet mellan könen har förbättrats avsevärt, kvarstår risken för att jämlikhetsfrågor inte systematiskt integreras vid utformningen och genomförandet av EU:s politik och program. Kvarstående klyftor mellan könen i fråga om utbildningsnivå, löner, arbetsmarknadsdeltagande och oavlönat arbete kommer att utgöra hinder för ett mer jämlikt och innovativt samhälle.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.