No
No

Európsky dvor audítorov (EDA) poskytne stolové počítače, laptopy, obrazovky, tlačiarne a iné IT zariadenie, ktoré už nepožíva, neziskovým organizáciám, miestnym komunitným centrám či školám so sídlom v krajinách EÚ.

EDA vyzýva záujemcov, aby podali svoje žiadosti o poskytnutie vyššie uvedeného zariadenia v súlade s pravidlami týkajúcimi sa darov stanovenými v tejto výzve.

Vyradené IT zariadenie sa daruje podľa uváženia EDA a rozhodnutia sa budú prijímať od prípadu k prípadu. . Z dôvodu dôvernosti a licenčných otázok sa zo všetkých laptopov a stolových počítačov vymažú pred ich darovaním všetky údaje a softvéry.

Ako podať žiadosť?

 1. Žiadosti musia byť vyplnené online (pozri odkazy na konci dokumentu). Upozorňujeme, že vyplnenú žiadosť spolu s motivačným listom s hlavičkou príslušnej organizácie žiadajúcej o poskytnutie vyradeného IT zariadenia je potrebné zaslať poštou na adresu European Court of Auditors – 12, rue Alcide De Gasperi – 1615 Luxembourg – LUXEMBOURG.
 2. Vezmite, prosím, na vedomie, že akceptované budú iba žiadosti a motivačné listy v angličtine alebo vo francúzštine. Motivačný list musí obsahovať rozsiahlejšie vysvetlenie účelu tejto žiadosti.
 3. Žiadosti musia byť podpísané.

Podmienky oprávnenosti


 • Oprávneným žiadateľom je buď nezisková organizácia pôsobiaca v sociálnej oblasti alebo oblasti vzdelávania, miestne komunitné centrum či verejné alebo súkromné neziskové vzdelávacie zariadenie, napríklad škola. Politické strany nie sú oprávnené na získanie grantu.
 • Žiadosti v mene jednotlivcov nebudú akceptované. Dvor audítorov si ponecháva plné právo posúdiť, či žiadatelia spĺňajú uvedené podmienky oprávnenosti, a môže žiadosti zamietnuť.
 • Školy musia získať licenciu od príslušných miestnych orgánov. Ich žiadosti teda musia zahŕňať dôkaz o tom, že majú licenciu (napr. zaregistrovanie na ministerstve vzdelávania, v úradnom vestníku vlády atď.). Neziskové organizácie musia poskytnúť dôkaz o tom, že majú sídlo v jednom z členských štátov EÚ (napr. právne postavenie, zaregistrovanie asbl atď.).

Odpovede na oprávnené žiadosti sa zašlú podľa poradia, v ktorom boli doručené. V prípade, že nebude k dispozícii žiadne zariadenie, bude príslušná škola alebo inštitúcia písomne informovaná o tom, že jej žiadosť sa vybaví, len čo bude dostupné IT zariadenie.

Úspešní uchádzači

Úspešní žiadatelia budú plne zodpovedať za organizáciu a úhradu nákladov na prepravu IT zariadenia z priestorov EDA v Kirchbergu (Luxemburg) na konečné miesto určenia alebo za jeho vyzdvihnutie z priestorov EDA v Kirchbergu do 2 mesiacov od doručenia potvrdenia od Dvora audítorov. EDA nemá zdroje potrebné na prípravu a odoslanie IT zariadenia.

Ak zariadenie vyzdvihne tretia strana, žiadateľ by mal Európskemu dvoru audítorov poskytnúť meno príslušnej osoby (príslušných osôb) a údaje o tejto osobe (týchto osobách), pričom uvedie dátum a čas vyzdvihnutia. Zariadenie sa poskytne až po podpísaní a overení dokumentov.

Úspešní uchádzači budú vyzvaní k tomu, aby pri prijatí zariadenia podpísali list, v ktorom sa okrem iného uvádza, že uchádzači:

 • musia uznať právo EDA skontrolovať projekt, na ktorý sa darovalo IT zariadenie,
 • musia uznať právo EDA zverejniť na svojej internetovej stránke podrobné údaje o dare a identite a sídle príjemcu;
 • musia akceptovať skutočnosť, že EDA neposkytne žiadny druh podpory ani záruky v súvislosti s darovaným zariadením;
 • musia súhlasiť, že uhradia všetky dane a clá za dovoz IT zariadenia do krajiny určenia;
 • sami zabezpečia prepravu a uhradia všetky náklady na prepravu IT zariadenia z Luxemburgu na konečné miesto určenia a
 • zabezpečia, aby bolo zariadenie vyradené na konci jeho životnosti spôsobom šetrným voči životnému prostrediu.

Súvisiace odkazy