Yes
No

​​Publikacije in arhiv Sodišča

Večina publikacij Sodišča je na voljo na njegovem spletišču.

Arhiv Sodišča vsebuje vsa njegova poročila in mnenja od leta . Dokumenti v papirni obliki, objavljeni do leta , so bili preseljeni v del zgodovinskega arhiva Evropske unije v Firencah, namenjen hrambi dokumentov Sodišča.

Knjižnica Sodišča

Knjižnica Sodišča je namenjena predvsem njegovim uslužbencem, lahko pa jo uporabljajo tudi uslužbenci drugih institucij EU in – na posebno prošnjo – zunanji raziskovalci. V njeni zbirki so različne publikacije o reviziji, računovodstvu, pravu EU in področjih politik EU. Zbirka vključuje knjige, periodiko, medijske storitve, referenčna dela in podatkovne zbirke v elektronski in tiskani obliki. Spletno iskanje po celotni zbirki je mogoče prek javno dostopnega orodja BibliotECA Discovery.

Dostop do dokumentov

Sodišče si prizadeva, da bi služilo državljanom EU, in svoje dejavnosti opravlja po najvišjih možnih standardih transparentnosti, odgovornosti in integritete.

Pravna podlaga

Pri obravnavi prošenj za dostop do dokumentov se upoštevajo načelo pravice do dobrega upravljanja in načelo transparentnosti ter Sklep št. 037–2023 Evropskega računskega sodišča o dostopu javnosti do dokumentov Sodišča.

Prošnja za dostop

Prošnjo za dostop do dokumentov je treba poslati prek kontaktnega obrazca. Napisana je lahko v katerem koli uradnem jeziku EU.

Obdelava prošenj

Vsaka prošnja se skrbno oceni v enem mesecu po njenem evidentiranju. Odločitev o tem, ali se dostop dovoli ali zavrne, je odvisna na primer od tega, ali je treba zaščititi javni interes, ali od zaupnosti revizijskih informacij.

Pritožba

Če je bil dostop do dokumenta zavrnjen, lahko prosilec v enem mesecu od prejetja odgovora Sodišča vloži pisno pritožbo (potrdilno prošnjo) predsedniku Sodišča, v kateri zaprosi, da Sodišče svoje stališče ponovno preuči. Sodišče najpozneje mesec dni po evidentiranju potrdilne prošnje bodisi odobri dostop do zahtevanega dokumenta ali ga zavrne.

Druga pravna podlaga

Pogodba o Evropski uniji(opens in new window): člen 1(2) o procesu oblikovanja vse tesnejše zveze med narodi Evrope, v kateri se odločitve sprejemajo čim bolj javno in v kar najtesnejši povezavi z državljani.

Pogodba o delovanju Evropske unije(opens in new window): člen 15(1) o javnosti delovanja institucij EU in člen 15(3) o pravici dostopa do dokumentov.

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah(opens in new window): člen 42 o pravici dostopa do dokumentov.

Koristne povezave