На срещата си в Рига на 19 юни 2015 г. Контактният комитет на Върховните одитни институции на ЕС създаде с Резолюция CC-R-2015-01 експертна мрежа по въпросите на независимите оценки, съдържащи се в докладите, които се представят пред националните парламенти. Целта е да бъдат създадени:
 
 
  • рамка за финансовите анализи, които се извършват на различни нива на управление от определен брой ВОИ, прилагащи подобни процедури, която да подчертае използваните правила и методология;
  •  
  • обмен на добри практики относно независимите оценки, извършвани от ВОИ по отношение на публичните политики, като част от кръговия процес, който започва с планирането на политиките и завършва с анализ на получените резултати, за могат те да бъдат използвани в следващия програмен период.
 

 

За допълнителна информация можете да се свържете с:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)