​ 

Мрежата за одит на фискалната политика е създадена през 2008 г. въз основа на предложение за съвместна дейност, представено от ВОИ на Финландия и Швеция.
 
Целта на мрежата е да се усъвършенстват методологиите и практиките при одитирането на националната фискална политика чрез използване на добрите практики и обмен на информация между ВОИ, които извършват активна дейност в тази област. От съществено значение е сформирането на мрежа от експерти с практически опит и обменът на информация с ВОИ, които са заинтересовани от тези въпроси.
 
Дейностите на мрежата включват определяне на референтни показатели (бенчмаркинг) чрез проучване на добри практики, събиране на данни; обмен на информация и организиране на обучения и семинари за разпространяване на съществуващата информация по теми, свързани с одита на фискалната политика.
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
 
Г-жа Matti Okko, Национална сметна палата на Финландия,

​