На своята среща в Рига (Латвия) на 19 юни 2015 г. Контактният комитет на Върховните одитни институции (ВОИ) създаде работна група, чиято цел е да засили сътрудничеството между ВОИ при предотвратяването и борбата със случаите на нередности и измами и по този начин да защитава приходите на ЕС. Конкретните цели на групата са следните:
 
  • при предотвратяването и борбата с измамите да се съсредоточи върху ключови области, като насърчава създаването на единни механизми за мониторинг в различните държави членки и изготвя предложения за подобряване на законодателството на ЕС;
  • да засили сътрудничеството с OLAF, в частност по отношение на използването на базата данни на OLAF за мониторинг на нередностите и измамите, с оглед създаване на национални бази данни;
  • да хармонизира действията, които европейските одитни институции предприемат за предотвратяване и борба със случаите на нередности и измами;
  • да засили „веригата за контрол“;
  • да подобрява процедурите за събиране на средства на национално и европейско ниво;
  • да изготвя предложения за подобряване на прилаганите понастоящем европейски стандарти.
 
За допълнителна информация можете да се свържете с:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)