No
Vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) dvaceti sedmi členských států EU a Evropského účetního dvora se sešli na zasedání v Estorilu ve dnech 18.–19. října 2012


Výroční zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (NKI) členských států EU a Evropského účetního dvora (EÚD) pořádal Portugalský účetní dvůr a konalo se ve dnech 18. a 19. října 2012 v Estorilu. Zasedání předsedal pan Guilherme d’Oliveira Martins, předseda Portugalského účetního dvora, a účastnilo se jej 93 delegátů z NKI členských států EU, z Evropského účetního dvora a rovněž zástupců NKI Chorvatska (přistupující stát) a čtyř kandidátských zemí (Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko). Přítomni byli také zástupci IDI-INTOSAI (Norsko) a iniciativy SIGMA (OECD).
 
K prvnímu tématu zasedání, kterým byly Výzvy pro NKI při přípravě na další období finančního rámce, byl uspořádán seminář.
Jako hostující řečník na něm vystoupil evropský komisař odpovědný za daně a celní unii, audit a boj proti podvodům pan Algirdas Šemeta. O své názory a aktuální zkušenosti se podělili také zástupci několika NKI členských států EU a Evropského účetního dvora.
 
Nové finanční nařízení posílí povinnost členských států odpovídat se. Nové právní předpisy EU se dotýkají zásadních otázek, jako je posilování rozpočtového dohledu a dohledu nad hospodářskými politikami členských států, prosazování korekce nadměrných deficitů a nápravy makroekonomické nerovnováhy a nastavení požadavků na fiskální rámce členských států.
 
Nejvyšší kontrolní instituce členských států EU a Evropský účetní dvůr usilují o to, aby přispívaly ke zlepšení systémů a k efektivnějšímu využívání finančních prostředků Společenství na vnitrostátní úrovni a rovněž k novým opatřením Evropské unie v oblasti hospodářského a finančního řízení. Hodlají také přijmout nezávislý a nekompromisní postoj ke zlepšování kvality výdajů.
V souvislosti s druhým tématem výročního zasedání, jímž byl Poslední vývoj při řešení finanční krize a zkušenosti nejvyšších kontrolních institucí s audity v tomto kontextu, se projednávaly výsledky některých specifických analýz provedených na žádost kontaktního výboru, konkrétně: zpráva zvláštní skupiny zkoumající možnosti spolupráce s Eurostatem a národními statistickými úřady, aktuální stav společné iniciativy NKI zemí eurozóny týkající se externího auditu Evropského mechanismu stability, zpráva pracovní skupiny pověřené realizací pilotní studie s cílem zjistit možné nedostatky veřejné kontroly v oblasti (nových) mechanismů, opatření a nástrojů zřízených na národní, evropské a mezivládní úrovni v souvislosti s finanční a ekonomickou krizí a zpráva o pokroku sítě pro audit fiskální politiky.
 
Některé NKI dále prezentovaly, zejména v kontextu finanční krize, své názory a zkušenosti týkající se posledního vývoje v oblasti finančního auditu a role nejvyšších kontrolních institucí, důsledků z hlediska účetních standardů a vhodnosti standardů IPSAS pro členské státy EU a dále rozpočtových pravidel a příjmové strany státních rozpočtů.
 
Po projednání prvního a druhého tématu vystoupil na závěr této části zasedání další významný řečník, guvernér portugalské centrální banky pan Carlos da Silva Costa.
Na základě diskusí o zmíněných otázkách bylo přijato šest usnesení ohledně realizace budoucích strategií, jejichž cílem je pomoci vyjasnit roli nejvyšších kontrolních institucí ve světle nových výzev, jako je například poslední vývoj správy ekonomických záležitostí v EU.
 
Delegátům byly rovněž představeny následující aktivity některých NKI: zpráva Osvědčené postupy v oblasti auditu a hlavní doporučení pro audity správy a řízení podniků ve státním a obecním vlastnictví (NKI Lotyšska), seminář Zkušenosti z uzávěrky programového období 2000–2006 (NKI Maďarska) a audity Rizika při monitorování veřejných financí (NKI Nizozemska) a Výsledky společného auditu systémů obchodování s emisemi CO2 (NKI Dánska).
 
Generální tajemník INTOSAI a prezident rakouské NKI na zasedání prezentoval důležitou rezoluci valného shromáždění OSN č. A/66/209 „o podpoře efektivnosti, odpovědnosti, účelnosti a transparentnosti veřejné správy posílením nejvyšších kontrolních úřadů“.
 
Zasedání kontaktního výboru v říjnu 2013 se uskuteční ve Vilniusu na pozvání NKI Litvy a předsedat mu bude předsedkyně této instituce paní Giedrė Švedienė.