No
Vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) dvaceti osmi členských států EU a Evropského účetního dvora (EÚD) se ve dnech 10.–11. října 2013 sešli na zasedání v litevském Vilniusu
 


 
 
Nejvyšší kontrolní úřad Litvy uspořáda​l ve dnech 10.–11. října 2013 ve Vilniusu výroční zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI členských států EU a EÚD. Zasedání předsedala paní Giedrė Švedienė, předsedkyně litevské NKI a úřadující předsedkyně kontaktního výboru. Zasedání se účastnilo 84 delegátů z NKI členských států EU, Účetního dvora a NKI tří kandidátských zemí (Černé hory, Srbska a Turecka) a zástupci IDI, EUROSAI a SIGMA.
 
Bylo to poprvé, kdy se výroční zasedání kontaktního výboru konalo ve Vilniusu, a stalo se tak v historické a významné době, kdy Litva poprvé předsedala EU.
 
Zasedání zahájila Jeho Excelence pan Aldas Adamkus, někdejší prezident Litevské republiky, který účastníky pozdravil a vyjádřil své přesvědčení, že vedoucí představitelé NKI členských států EU a EÚD naleznou nejlepší možné způsoby, jak posílit odpovědnost ve veřejném sektoru a zlepšit realizaci úkolů přidělovaných vnitrostátním auditním orgánům.
 
Hlavní částí programu zasedání byl seminář o posledním vývoji, který se soustředil na dvě témata: 1) nový finanční rámec pro období 2014–2020 a nové finanční nařízení – úloha NKI při posilování povinnosti odpovídat se v rámci EU a 2) aktuální správu ekonomických záležitostí – role a úkoly NKI.
 
Seminář zahájili svým příspěvkem dva významní hosté: pan Algirdas Šemeta, Evropský komisař odpovědný za daně, cla, statistiku, audit a boj proti podvodům, a pan Michael Theurer, člen EP a předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu EP (projev přednesl formou video prezentace). Hostující řečníci se podělili o své názory na zásadní otázky související s posledním vývojem v oblasti správy ekonomických záležitostí a povinnosti odpovídat se v EU.
 
O prvním tématu pojednaly prezentace EÚD a několika NKI členských států EU, které se podělily o své názory a aktuální zkušenosti. Bylo zdůrazněno, že všichni, kteří se účastní kontroly veřejných prostředků z rozpočtu EU na evropské, národní a regionální úrovni, ať už odpovídají za vnitřní kontrolu, externí audit nebo politický dohled, se budou muset v nadcházejících letech vyrovnat s potřebou posílit povinnost odpovídat se v rámci EU. Dále bylo uvedeno, že brzy nabudou účinnosti nové právní rámce EU pro úpravu správy prostředků s určitými důležitými novými prvky, a že i když je nutno zohlednit měnící se okolnosti, hlavní rysy současných mechanismů zajišťování odpovědnosti zůstanou beze změny.
 
Pokud jde o druhé téma, řada NKI prezentovala o své názory a informace o posledním vývoji v oblasti řešení problémů aktuální správy ekonomických záležitostí ve svých zemích. Zástupci finské NKI referovali o následné kontrole iniciativy zahrnující návrh obrátit se kolektivně na Evropskou radu a na síť pro audit fiskální politiky, kterou dříve schválil kontaktní výbor. O druhém tématu rovněž proběhly živé debaty a došlo k výměně názorů na následnou kontrolu a další kroky týkající se písemného stanoviska pracovní skupiny pro nové úkoly a role externího auditu ve veřejném sektoru v kontextu nedávného vývoje v oblasti správy hospodářských záležitostí v EU.
 
Druhý den jednání vystoupil jako další významný host Dr. Gediminas Mesonis, soudce Ústavního soudu Litevské republiky a profesor na právnické fakultě Vytautas Magnus University (Litva), a předestřel své názory na otázky nezávislosti NKI. Účastníci přijali jeho projev velmi pozitivně, neboť představil problematiku nezávislosti NKI z akademické perspektivy.
Kontaktní výbor vzal na vědomí přehled stavu aktivit za rok 2013 – výroční zprávu o činnosti s informacemi o stavu a činnostech pracovních skupin, sítí a týmů, které nyní fungují v rámci kontaktního výboru.
 
V roce 2013 byly kontaktnímu výboru předloženy tyto zprávy o běžné spolupráci:zpráva pracovní skupiny pro strukturální fondy V (NKI Německa), zpráva „Přehled výdajů v zemích EU – analýza osvědčených postupů, zjištění a perspektiv“ (NKI Itálie), zpráva o semináři na téma účetní standardy ve veřejném sektoru (NKI Francie), společná zpráva o koordinovaném auditu prosazování právních předpisů EU o přepravě odpadů (NKI Nizozemska). NKI Litvy prezentovala informace o kooperativním auditu národních parků.
 
NKI Turecka informovala o činnosti sítě NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a Evropského účetního dvora.
 
NKI Nizozemska podala zprávu o pokroku příprav na IX. kongres EUROSAI, který se bude konat ve dnech 15.–19. června 2014 v nizozemském Haagu, a o prvním kongresu Young EUROSAI (YES), plánovaném na 20.–22. listopadu 2013 v Rotterdamu.
 
Po debatách na výše uvedená témata bylo přijato pět usnesení o realizaci budoucích strategií a o konfrontaci NKI s novými výzvami v kontextu nedávných změn v oblasti povinnosti odpovídat se a vývoje správy ekonomických záležitostí v EU:
 
  • usnesení o pokračování sítě pro audit fiskální politiky (CC-R-2013-01),
  • usnesení o budoucích aktivitách kontaktního výboru NKI členských států EU na rok 2014 (CC-R-2013-02),
  • usnesení o auditu pracovní skupiny pro strukturální fondy (CC-R-2013-03),
  • usnesení o mezinárodních účetních standardech pro veřejný sektor pro evropské členské státy (EPSAS) (CC-R-2013-04),
  • usnesení o zveřejnění závěrečné zprávy o koordinovaném auditu prosazování evropského nařízení o přepravě odpadů (CC-R-2013-05).
 
Kontaktní výbor rovněž vzal na vědomí písemné stanovisko pracovní skupiny, která se zabývá úkoly a rolí externí veřejné kontroly v kontextu aktuálního vývoje správy ekonomických záležitostí v Evropské unii, a rozhodl, že skupina bude pokračovat ve své činnosti pod vedením svého úřadujícího předsedy a podá o ní zprávu na zasedání kontaktního výboru roce 2014.
 
V roce 2014 se zasedání kontaktního výboru bude konat v Lucemburku ve dnech 16.–17. října 2014 a bude ho pořádat Evropský účetní dvůr. V roce 2015 bude zasedání kontaktního výboru pořádat NKI Lotyšska a bude se konat v Rize v době, Lotyšsko bude předsedat EU.