No
Møde i Kontaktkomitéen for formændene for de overordnede revisionsorganer i Den Europæiske Union og Den Europæiske Revisionsret, Bratislava, Slovakiet, 20.-21. oktober 2016 
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

Kontaktkomitéens årlige møde blev afholdt den 20.-21. oktober 2016 i Bratislava under ledelse af Slovakiets overordnede revisionsorgan, som også var vært for mødet. Mødet faldt sammen med det slovakiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. Formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet samt repræsentanter for EUROSAI's sekretariat deltog i mødet som aktive observatører.
 
Seminar om EU's energipolitik og klimaet
 
Mødets hovedemne var EU's energipolitik og klimaet. Hensigten var at skabe øget opmærksomhed om de udfordringer og muligheder med hensyn til revision og ansvarlighed, der opstår i forbindelse med gennemførelsen af EU's energipolitik. Europa-Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič takkede i sin videotale Den Europæiske Revisionsret for dens igangværende arbejde med en horisontal analyse af energi- og klimaspørgsmål og fremhævede, at de nationale OR også er væsentlige partnere for Europa-Kommissionen, idet deres bemærkninger og anbefalinger kan bidrage til at forbedre den økonomiske forvaltning og fremme god forvaltningspraksis både nationalt og på EU-niveau.
 
De overordnede revisionsorganer i Frankrig, Sverige, Polen, Danmark, Tyskland, Den Tjekkiske Republik og Portugal samt Den Europæiske Revisionsret fortalte om deres erfaringer med og viden om revision på dette område.
 
Kontaktkomitéen bemærkede, at energi- og klimaspørgsmål udgør centrale strategiske udfordringer for EU og medlemsstaterne. Disse udfordringer kræver handling fra de relevante myndigheder både på EU-niveau og nationalt niveau og revisionsarbejde fra både de nationale OR og Den Europæiske Revisionsret.
 
Kontaktkomitéen anerkendte, at de overordnede revisionsorganer kun kan behandle disse vigtige tværgående spørgsmål på den mest effektive måde ved at arbejde sammen. Offentlige revisorer kan med deres arbejde, viden og erfaring yde et relevant og konstruktivt bidrag til opfyldelsen af målene for EU's energi- og klimastrategi, herunder 2020-målene, 2030-målene, udviklingsforløbet frem til 2050 og COP21-klimaaftalen fra Paris, som deres medlemsstater har forpligtet sig til at gennemføre.
 
Kontaktkomitéens seminar om dette emne viste, at mange OR allerede i væsentligt omfang havde udført revisionsarbejde vedrørende emner med relation til energieffektivitet, vedvarende energi og energisikkerhed, og at disse emner til stadighed har central betydning for de overordnede revisionsorganers arbejde. Endvidere er der potentiale for at udføre mere arbejde vedrørende innovation på energiområdet, integration af de europæiske energimarkeder, måling, overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og tilpasning til klimaforandringer.
 
Kontaktkomitéen glædede sig over OR'ernes villighed til at dele oplysninger om resultaterne af deres revisioner på energi- og klimaområdet og foreslog, at arbejdet i de relevante INTOSAI- og EUROSAI-arbejdsgrupper også tages i betragtning. Den glædede sig over, at "Europe 2020 Strategy Audit Network" er parat til at inddrage dette emne i sine aktiviteter. Den takkede for og tog imod det slovakiske OR's tilbud om at arrangere et seminar med henblik på udveksling og drøftelse af specifikke revisionserfaringer samt Den Europæiske Revisionsrets tilbud om at arrangere et møde med henblik på at identificere mangler og risici i forbindelse med revision af tværgående energi- og klimaspørgsmål.
 
Andre spørgsmål, der blev drøftet på mødet
 
Slovakiets OR sammenfattede det foregående års arbejde i Kontaktkomitéens forskellige arbejdsgrupper, taskforcer og netværk. Serbiens OR oplyste om aktiviteterne i netværket af overordnede revisionsorganer i kandidatlande og potentielle kandidatlande til medlemskab af EU.
 
Letlands OR gav en præsentation af sin revision vedrørende udflytningen af havneaktiviteter fra Rigas historiske centrum. Nederlandenes OR rapporterede om sit igangværende arbejde vedrørende produktsikkerhed, navnlig CE-mærkning.
 
Kontaktkomitéen støttede også et forslag om at ajourføre tjeklisterne og retningslinjerne for revision af offentlige udbud.
Den Europæiske Revisionsret vil være vært for og lede det næste møde i Kontaktkomitéen.