Η ομάδα δράσης συστάθηκε το 2015 με σκοπό την αναθεώρηση και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών της συνεργασίας στους κόλπους της Επιτροπής Επαφών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ομάδα δράσης θα αξιολογεί πού έγκεινται οι προκλήσεις, προκειμένου η συνεργασία εντός της Επιτροπής Επαφών να καταστεί κατά το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματική, και θα καταθέτει προτάσεις για την ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στη διεύθυνση: liaison.officer@eca.europa.eu.​