Το 2012 η Επιτροπή Επαφών έδωσε εντολή στην ειδική ομάδα να εξετάσει τα καθήκοντα και τους ρόλους των ΑΟΕ σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ, καθώς και να υποβάλει σχετική έκθεση. Εκτός από την αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων, η ειδική ομάδα κλήθηκε να εξετάσει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, καθώς και τα προαπαιτούμενα για την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των ΑΟΕ. Στόχος είναι η καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη δυνατή συμβολή στις μελλοντικές νομοθετικές διαδικασίες, ενδεχομένως συμβουλευτικά, με βάση τα πλεονεκτήματα και την πείρα της Επιτροπής Επαφών και των οργανισμών μελών της.