​       ​

Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kohtumine Luxembourgis, 3.–4. mail 2022
​​

​​CC_2022_Logo.png

Kontaktkomitee 2022. aasta kohtumist juhatas ja võõrustas Euroopa Kontrollikoda Luxembourgis. Kohtumisel osalesid aktiivsete vaatlejatena SIGMA ja kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste esindajad.

See oli ELi kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide esimene füüsiline kohtumine alates 2019. aastast, kuigi 2021. aasta novembris toimus kõrgetasemeline veebiüritus. Peamine arutelu keskendus ELi kõrgeimate kontrolliasutuste strateegilistele ülesannetele ja probleemidele taaste- ja vastupidavusrahastu (lisa)väärtuse hindamisel riikide ja ELi tasandil. Euroopa Komisjoni peadirektor ning taaste ja vastupidavuse rakkerühma juht Céline Gauer tutvustas oma põhisõnavõtus taaste- ja vastupidavusrahastu käimasolevat kasutuselevõttu ja selle rakendamisel tehtud edusamme. Ta tõi välja ka üldised ja tulevased murekohad ning tutvustas uue vahendi pakutavaid võimalusi.

Kohtumisel esinesid ettekannetega ka Ioannis Sarmas (Kreeka kõrgeim kontrolliasutus), Mauro Orefice (Itaalia kõrgeim kontrolliasutus), Bart Andriessens (Belgia kõrgeim kontrolliasutus), Kay Scheller (Saksamaa kõrgeim kontrolliasutus), Mindaugas Macijauskas (Leedu kõrgeim kontrolliasutus), Rolands Irklis (Läti kõrgeim kontrolliasutus) ja Sami Yläoutinen (Soome kõrgeim kontrolliasutus), käsitledes taaste- ja vastupidavusrahastuga seotud lõpuleviidud, käimasolevat ja kavandatavat audititööd oma organisatsioonis ning riiklikke taaste- ja vastupidavuskavu. Ettekanded hõlmasid mitmesuguseid teemasid ja aspekte, alates eri liiki audititest ja metoodilistest lähenemisviisidest kuni konkreetsete küsimusteni teatud poliitikavaldkonnas, samuti temaatilisi ja valdkondadevahelisi küsimusi, nagu rohemärgistus, hankemenetlused ning finants- ja eelarveriskid.

Järgnenud arutelude käigus, mida juhtisid Helena Lindberg (Rootsi kõrgeim kontrolliasutus), Arno Visser (Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus) ja Ivana Maletić (Euroopa Kontrollikoja liige), käsitlesid osalejad mitmeid keerulisi küsimusi, nagu taaste- ja vastupidavusrahastu täiendavus ja lisaväärtus, riiklik rahastamine, aruandekohustus ja vastutuse jaotus ELi ja riiklikul tasandil, samuti kõrgeimate kontrolliasutuste eriline roll kontrolli- ja auditeerimisraamistikes sõltumatute asutustena. Oma esialgsetele järeldustele tuginedes rõhutasid kõrgeimate kontrolliasutuste esindajad, kui oluline on kehtestada piisavad järelevalve- ja kontrollisüsteemid.

Praegust olukorda silmas pidades pühendati eriistung COVID-19 kriisist ja Ukrainasse sissetungist tingitud paradigmamuutusele. Ukraina kõrgeima kontrolliasutuse esimees Valeriy Patskan pöördus osalejate poole video vahendusel ja andis ülevaate olukorrast oma riigis. Ta väljendas oma soove ja lootusi sõjajärgseks perioodiks, kui riigi ja selle institutsioonide ülesehitamiseks ja reformimiseks on vaja koostööd Ukraina läänepartneritega. Ta tänas ka kontaktkomiteed kiire reageerimise eest Ukraina toetuseks.

Eriistungi teise osa juhatas sisse Istituto Affari Internazionali​ direktor ning ELi kõrgete esindajate Josep Borrelli ja Federica Mogherini endine erinõunik Nathalie Tocci. Ta analüüsis erinevaid tegureid, mis viisid sissetungini Ukrainasse, ja erinevaid vaatenurki, mida tuleb arvesse võtta. Ta rõhutas, kui oluline on terviklikum lähenemisviis ELi autonoomiale ja julgeolekule, et tegeleda ELi ees seisvate probleemidega, olgu need siis COVID-19 pandeemia tagajärjed, sõda Ukrainas või kliimamuutused.

Kontaktkomitee järgmist kohtumist juhatab ja võõrustab Portugali kõrgeim kontrolliasutus 2023. aastal.