No

Võrgustik on platvorm, mille abil edendada ELi finantsjuhtimise alase info vahetamist ja koostööd ELi kõrgeimate kontrolliasutuste vahel. Töörühma eesmärk on aidata kõrgeimaid kontrolliasutusi, kes koostavad üldiseid aruandeid ELi finantsjuhtimise kohta. Tunnistades liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste vahelisi erinevusi, püüab võrgustik edendada valdkonnasisest koostööd lähenemisviiside kooskõlastamisel ning diskussioone selle kohta, kuidas üldiseid ELi aruandeid edasi arendada nii, et need sisaldaksid rohkem ühiseid elemente, võimaldades seeläbi riike omavahel võrrelda.

Lisateabe saamiseks pöörduge:

Jan van den Bos, Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus

(jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)

Teemakohased aruanded:​