No

​2006. aastal moodustas kontaktkomitee ühiste auditistandardite töörühma eriülesandega välja töötada rahvusvaheliselt tunnustatud auditistandarditel põhinevad ühised auditistandardid ja võrreldavad auditikriteeriumid, mis on ELi jaoks kohaldatud.

Töörühma peamine eesmärk oli parandada kõrgeimate kontrolliasutuste teadmisi rahvusvaheliste auditistandardite tõlgendamise ja rakendamise võimalustest, keskendudes eelkõige teadaolevatele ELi erijoontele. Töörühm võttis täiel määral arvesse INTOSAI poolt kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standardite arendamiseks moodustatud kutsestandardite komisjoni ja allkomisjonide käimasolevat tööd ning toetus oma tegevuses kõige asjakohasematele ühistele auditistandarditele. Töörühm tegutses kutsealase foorumina, mis võimaldas audititulemuste, kogemuste ja juhtumianalüüside kogumist, esitamist ja koondamist.

Töö tulemusel koostas töörühm mitu teavitavat dokumenti kõrgeimate kontrolliasutuste tavade kohta ELi vahendite ja poliitikavaldkondade auditeerimisel INTOSAI standardite raames. Dokumendid käsitlesid näiteks kõrgeimate kontrolliasutuste volituste ja audititoimingute väljaselgitamist, vastavusauditit ja tulemusauditit. Iga dokument juhatati sisse preambuliga.

Kirjeldatud algatus aitas tõhustada kõrgeimate kontrolliasutuste vahelist koostööd ELi vahendite auditeerimise ja aruandluse parandamise alal nii liikmesriikide kui ühenduse tasandil. Samuti tutvustati selle abil ELi kõrgeimatele kontrolliasutustele viise rahvusvaheliste auditistandardite tõlgendamiseks ja rakendamiseks ELi kontekstis. Kontaktkomitee otsustas töörühma tegevuse lõpetada 2010. aasta oktoobris.

Lisateabe saamiseks pöörduge:

Christophe Perron, Euroopa Kontrollikoda (christophe.perron@eca.europa.eu)

Teemakohased aruanded:

  • Final Report

    Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010
    Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)