No

Praeguse finants- ja majanduskriisi mõju nii euroalasse kuuluvatele kui mittekuuluvatele riikidele ei saa alahinnata. See puudutab ka kõrgeimate kontrolliasutuste rolli ELis kriisi vastu välja töötatud (uute) menetluste, meetmete ja vahendite auditeerimisel. Kontaktkomitee kiitis heaks Madalmaade kõrgeima kontrolliasutuse ettepaneku ning otsustas 13. ja 14. oktoobril 2011 toimunud kohtumisel moodustada töörühma, mis tegeleb avaliku sektori auditi puudujääkidega (kontaktkomitee resolutsioon CC-R-2011-05).

Töörühmale anti ülesanne läbi viia esialgne uuring, mis seisneb teabepäringu esitamises finantsjärelevalveasutustele, et välja selgitada võimalikud avaliku sektori auditi puudujäägid seoses kõrgeimate kontrolliasutuste mandaadi ulatusega ja teabele juurdepääsu õigustega. Kontaktkomitee palvel pidi töörühm uuringu tulemused esitama järgmisel kontaktkomitee kohtumisel 2012. aastal.

Töörühma tegevust koordineeris Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus. Uuringu viisid läbi 13 riigi kõrgeimad kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda. 2012. aasta oktoobris esitati lõpparuanne ja resolutsioon ning kontaktkomitee võttis need vastu (kontaktkomitee resolutsioon CC-R-2012-03).

Lisateabe saamiseks pöörduge:

Herrn Peter van Roozendaal, Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)

Teemakohased aruanded:​​