No

​Ühenduste finantshuvide kaitse töörühm loodi 2001. aastal selleks, et:

  • määrata kindlaks igas liikmesriigis ühenduste finantshuvide kaitset reguleeriv raamistik ja sel eesmärgil loodud ametiasutuse struktuur ning töövaldkond;
  • analüüsida liikmesriikide ja/või kesktasandi ja piirkondlike kõrgeimate kontrolliasutuste volitusi, töövaldkonda ja konkreetset tegevust ühenduste finantshuvide kaitsel.

Töörühm on esitanud kontaktkomiteele arutamiseks Euroopa ühenduste finantshuvide kaitset käsitleva lõpparuande, mille kontaktkomitee on kinnitanud.

Lisateabe saamiseks pöörduge:

Giovanni Coppola, Itaalia kõrgeim kontrolliasutus (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)

Teemakohased aruanded: