No
Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije i Europskog revizorskog suda, Bratislava, Slovačka Republika, 20. i 21. listopada 2016.
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

Domaćin i predsjedatelj godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora održanog 20. i 21. listopada 2016. u Bratislavi bila je vrhovna revizijska institucija Slovačke Republike. Sastanak je održan u vrijeme slovačkog predsjedanja Vijećem Europske unije. Na sastanku su kao aktivni promatrači sudjelovali čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) Albanije, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske te predstavnici tajništva EUROSAI‑ja.
 
Seminar o energetskoj politici EU‑a i klimatskim pitanjima
 
Glavne teme sastanka bile su energetska politika EU‑a i klimatska pitanja. Cilj je bio podići razinu osviještenosti o izazovima i prilikama koje proizlaze iz provedbe energetske politike EU‑a u smislu revizije i odgovornosti. Održan je videoprijenos govora u kojem je potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčovič pozdravio kontinuirani rad Europskog revizorskog suda na panoramskom pregledu energetskih i klimatskih pitanja i istaknuo da su nacionalne vrhovne revizijske institucije ključni partneri Europske komisije jer njihova opažanja i preporuke mogu doprinijeti unaprjeđenju financijskog upravljanja i boljem upravljanju na nacionalnoj razini i razini EU‑a.
 
Vrhovne revizijske institucije Francuske, Švedske, Poljske, Danske, Njemačke, Češke Republike i Portugala te Europski revizorski sud razmijenili su svoja iskustva i znanje o provedbi revizija u tom području.
 
Kontaktni odbor napomenuo je da su energetska i klimatska pitanja ključni strateški izazovi za EU i njegove države članice. Ti izazovi zahtijevaju odgovor relevantnih tijela EU‑a i nacionalnih tijela kao i revizijske aktivnosti na razini nacionalnih vrhovnih revizijskih institucija i Europskog revizorskog suda.
 
Kontaktni odbor istaknuo je da vrhovne revizijske institucije mogu pronaći djelotvorno rješenje za ta važna međusektorska pitanja jedino međusobnom suradnjom. Javni revizori svojim radom, znanjem i iskustvom mogu dati relevantan i konstruktivan doprinos ispunjavanju ciljeva energetske i klimatske strategije EU‑a, uključujući njezine ciljne vrijednosti za 2020. i 2030. godinu te plan za 2050. godinu, kao i pariškog klimatskog sporazuma (konferencija COP 21), na čiju su se provedbu obvezale sve države članice.
 
Seminarom Kontaktnog odbora o toj temi pokazalo se da su velikim brojem revizija koje su provele mnoge vrhovne revizijske institucije već obuhvaćene teme povezane s energetskom učinkovitošću, obnovljivom energijom i energetskom sigurnošću te da te teme i dalje zauzimaju važno mjesto u radu vrhovnih revizijskih institucija. Osim toga, postoji potencijal za daljnji rad na inovacijama u području energije, integraciji europskog energetskog tržišta, mjerenju i praćenju emisija stakleničkih plinova i izvješćivanju o njima te prilagodbi klimatskim promjenama.
 
Kontaktni odbor pozdravio je spremnost vrhovnih revizijskih institucija na razmjenu informacija i rezultata revizija u području energije i klime te predložio da se u obzir uzme i rad relevantnih radnih skupina INTOSAI‑ja i EUROSAI‑ja. Izrazio je zadovoljstvo spremnošću mreže za reviziju strategije Europa 2020. da obuhvati tu temu svojim aktivnostima. Pozdravio je i prihvatio prijedlog vrhovne revizijske institucije Slovačke Republike da organizira seminar u svrhu razmjene posebnih iskustava stečenih tijekom revizija i rasprave o njima, kao i prijedlog Europskog revizorskog suda da organizira sastanak u svrhu utvrđivanja nedostataka i rizika povezanih s revizijom međusektorskih energetskih i klimatskih pitanja.
 
Ostala pitanja o kojima se raspravljalo na sastanku
 
VRI Slovačke Republike sažeto je predstavio rad koji su prethodne godine obavile razne radne skupine,
projektne skupine i mreže Kontaktnog odbora. VRI Srbije pružio je informacije o aktivnostima mreže vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja.
 
VRI Latvije predstavio je reviziju koju je proveo u vezi s premještanjem lučkih aktivnosti iz povijesnog centra Rige. VRI Nizozemske izvijestio je svojem kontinuiranom radu u području sigurnosti proizvoda, a posebno označavanja proizvoda oznakom CE.
 
Kontaktni odbor podržao je i prijedlog za ažuriranje kontrolnih popisa i smjernica za reviziju javne nabave.
Domaćin i predsjedatelj sljedećeg sastanka Kontaktnog odbora bit će Europski revizorski sud.