No

​Ryšių palaikymo komitetas 2006 m. įsteigė bendrų audito standartų darbo grupę, kuriai buvo nustatyti konkretūs įgaliojimai „parengti bendrus audito standartus ir palyginamus audito kriterijus, pagrįstus tarptautiniu mastu pripažintais audito standartais, taikomais ES sričiai“.

Darbo grupė daugiausia dėmesio skyrė Aukščiausiųjų audito institucijų supratimo apie tarptautinių audito standartų taikymo ir interpretavimo metodikas didinimui, visų pirma atsižvelgiant į nustatytus ES ypatumus. Ji deramai atsižvelgė į profesinių standartų komiteto ir pakomitečių, kuriuos INTOSAI įsteigė, kad šie parengtų Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS), vykdomą darbą ir savo darbe rėmėsi svarbiausiais bendrais audito standartais. Ji atliko profesinio forumo, kuriame buvo renkami, teikiami ir kaupiami audito rezultatai, patirtis ir konkrečių atvejų tyrimai, vaidmenį.

Šiuo pagrindu darbo grupė parengė informacinius dokumentus apie AAI praktiką atliekant ES lėšų ir (arba) politikos sričių auditą vadovaujantis INTOSAI standartais, konkrečiai, su AAI įgaliojimais ir audito veikla susijusią padėties analizę, dokumentą apie „atitikties auditą“ ir dokumentą apie „veiklos auditą“, kurių kiekvienas pradedamas preambule.

Ši iniciatyva padėjo nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis toliau stiprinti AAI bendradarbiavimą ES lėšų audito ir atskaitomybės gerinimo srityse bei ES Aukščiausiosioms audito institucijoms leido susipažinti su tarptautinių audito standartų interpretavimo ir taikymo ES kontekste praktikos pavyzdžiais. 2010 m. spalio mėn. Ryšių palaikymo komitetas nusprendė darbo grupę išformuoti.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:

Christophe Perron Europos Audito Rūmai (christophe.perron@eca.europa.eu)

Susijusios ataskaitos:

  • Final Report

    Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010
    Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)