No

Kontaktkomitejas sanāksme Varšavā 2006. gada 11. un 12. decembrī
 
 
 
Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadības Kontaktkomitejas gadskārtējo sanāksmi rīkoja Polijas augstākā revīzijas iestāde, un to vadīja Polijas Valsts kontroles vadītājs Miroslavs Sekula (Mirosław Sekuła). ES kandidātvalstu (Bulgārijas, Horvātijas, Rumānijas un Turcijas) augstāko revīzijas iestāžu vadītāji un IDI, EUROSAI Mācību komitejas un SIGMA pārstāvji arī piedalījās šajā sanāksmē kā aktīvi novērotāji.
 
Sanāksmes programmā ietilpa seminārs “Augstāko revīzijas iestāžu ieguldījums ES līdzekļu atbildīgā izmantošanā".
 
Kā vieslektori uzstājās Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass (Siim Kallas) un Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētājs Sabolčs Fazakašs (Szabolcs Fazakas).
 
Diskusijas dalībnieki pārrunāja arī jautājumus par valstu deklarācijām, priekšrocībām un šķēršļiem valstu revīzijas iestāžu tiešā saziņā ar Eiropas Komisiju, iespējām izstrādāt kopīgu revīzijas metodoloģiju un standartus, ka arī par priekšrocībām un šķēršļiem Eiropas Revīzijas palātas sadarbībā ar valsts revīzijas iestādēm Revīzijas palātas veikto revīzijas apmeklējumu laikā dalībvalstīs.
 
Augstāko revīzijas iestāžu vadītāji pārrunāja arī veidus, kā varētu stiprināt sadarbību, un caurlūkoja rezultātus, ko guvušas darba grupas, kuru darbība aptvēra ES līdzekļu pārvaldības specifiskas jomas — publisko iepirkumu, pievienotās vērtības nodokli, lauksaimniecību, struktūrfondus, valstu augstāko revīzijas iestāžu ziņojumus par ES finanšu pārvaldību un revīzijas kvalitāti. Tika sniegta informācija arī par kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu sadarbības rezultātiem.