No
De presidenten van de hoge controle-instanties (HCI’s) van de 28 EU-lidstaten en de Europese Rekenkamer (ERK) kwamen op 10-11 oktober 2013 in Vilnius in vergadering bijeen
 


 
Op 10-11 oktober 2013 was de nationale controle-instantie van Litouwen in Vilnius gastheer voor de jaarlijkse vergadering van 2013 van het Contactcomité van de presidenten van de HCI's van de EU en de ERK. De vergadering werd voorgezeten door mevrouw Giedrė Švedienė, auditeur-generaal van Litouwen en waarnemend voorzitter van het Contactcomité. Zij werd bijgewoond door 84 afgevaardigden van de HCI's van de EU en de ERK, van de HCI's van drie kandidaat-lidstaten (Montenegro, Servië en Turkije) en door vertegenwoordigers van IDI, EUROSAI en SIGMA.
 
Voor het eerst werd de jaarlijkse vergadering van het Contactcomité in Vilnius georganiseerd; zij vond plaats tijdens de historische en gedenkwaardige periode van het allereerste EU‑voorzitterschap dat Litouwen te beurt viel.
 
De vergadering werd geopend door Zijne Excellentie de heer Valdas Adamkus, voormalig president van de Republiek Litouwen. Hij wenste de deelnemers succes en sprak de overtuiging uit dat de leiders van de HCI's van de EU en de ERK de best mogelijke oplossingen zullen vinden ter verbetering van de verantwoordingsplicht in de overheidssector en de uitvoering van de aan de nationale controle-instanties toevertrouwde taken.
 
Centraal tijdens de vergadering stond met name een seminar over de meest recente ontwikkelingen, met twee onderwerpen: 1) het nieuwe financiële kader voor 2014-2020 en de nieuwe financiële regels – de rol van de HCI's bij het verbeteren van de verantwoordingsplicht in de EU, en 2) nieuw economisch bestuur – de rol en taken van de HCI's.
 
Het seminar werd geopend door twee vooraanstaande gastsprekers: de heer Algirdas Šemeta, Europees Commissaris verantwoordelijk voor belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding en de heer Michael Theurer, MEP, voorzitter van de commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement (rede gehouden per videopresentatie). De gastsprekers zetten hun ideeën uiteen over de belangrijkste kwesties betreffende de meest recente ontwikkelingen in het bestuur en de verantwoordingsplicht van de EU.
 
Het eerste onderwerp kwam aan de orde in de presentaties van de ERK en van verschillende HCI's van de EU die hun ideeën en recente ervaringen naar voren brachten. Er werd onderstreept dat alle betrokkenen bij de controle van de overheidsfinanciën met betrekking tot de EU-begroting op EU-, nationaal en regionaal niveau – ongeacht of zij verantwoordelijk zijn voor de interne of de externe controle dan wel voor beleidsmatig toezicht – voor de uitdaging staan, te proberen de EU-verantwoordingsplicht in de komende jaren te verbeteren. Tevens werd benadrukt dat binnenkort nieuwe regelgeving betreffende de EU-fondsen van kracht wordt en dat er rekening moet worden gehouden met enkele belangrijke nieuwe onderdelen en met een veranderende context, ofschoon de belangrijkste kenmerken van de huidige regelingen op het gebied van de verantwoordingsplicht gehandhaafd blijven.
 
Over het tweede onderwerp heeft een aantal HCI's hun standpunt toegelicht en de meest recente ontwikkelingen uiteengezet bij het omgaan met de kwesties inzake nieuw economisch bestuur in hun eigen land. De HCI van Finland bracht verslag uit over de follow-up die werd gegeven aan het door het Contactcomité gesteunde initiatief om collectief de Europese Raad en het netwerk voor controle van fiscaal beleid te benaderen. Over het tweede onderwerp werd ook actief gediscussieerd en van gedachten gewisseld met betrekking tot de follow-up en de volgende stappen inzake de standpuntnota van de taskforce over nieuwe taken en functies voor de controle van de overheidsfinanciën in het licht van de recente ontwikkelingen op het gebied van economisch bestuur in de EU.
 
Op de tweede vergaderdag kwam een andere vooraanstaande spreker aan het woord, de heer Gediminas Mesonis, magistraat van het Grondwettelijk Hof van de Republiek Litouwen en professor aan de rechtsfaculteit van de Vytautas Magnus Universiteit (Litouwen), die zijn visie uiteenzette op de onafhankelijkheid van de HCI's. Zijn presentatie viel bij de deelnemers in zeer goede aarde omdat vanuit academisch perspectief de aandacht werd gevestigd op de onafhankelijkheid van de HCI's.
Het Contactcomité nam kennis van het situatie-overzicht van de activiteiten voor 2013 – het jaarlijks activiteitenverslag dat informatie bevat over de stand van zaken en de activiteiten van de werkgroepen, netwerken en taskforces die momenteel werkzaam zijn in het kader van het Contactcomité.
 
De volgende verslagen over de lopende samenwerkingsactiviteiten in 2013 zijn aan het Contactcomité gepresenteerd: Verslag van de werkgroep Structuurfondsen V (HCI Duitsland); Verslag over "De uitgavencontrole in EU-lidstaten - Analyse van de beste praktijken, bevindingen en vooruitzichten" (HCI van Italië); Verslag van het seminar over boekhoudnormen voor de overheidssector (HCI van Frankrijk); gezamenlijk rapport Handhaving Europese regelgeving voor afvaltransport (HCI van Nederland). De HCI van Litouwen deelde informatie over de coöperatieve controle van nationale parken.
 
De HCI van Turkije bracht verslag uit over de werkzaamheden van de HCI's van (potentiële) kandidaat‑lidstaten en de Europese Rekenkamer.
 
De HCI van Nederland bracht een voortgangsverslag over de voorbereidingen voor het IX EUROSAI-congres, dat van 15 tot 19 juni 2014 wordt gehouden in Den Haag, en over het eerste Young EUROSAI Congres (YES), van 20 tot 22 november 2013 in Rotterdam.
 
Na een bespreking van de bovenstaande onderwerpen werden vijf resoluties aangenomen over de tenuitvoerlegging van toekomstige strategieën en de aanpak van nieuwe uitdagingen voor de HCI's in de context van recente regelingen op het gebied van de verantwoordingsplicht en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van economisch bestuur in de EU:
 
  • Resolutie over de voortzetting van het Network on Fiscal Policy Audit (Netwerk Controle van begrotingsbeleid) (CC-R-2013-01);
  • Resolutie over de toekomstige activiteiten in 2014 van het Contactcomité van de HCI's van de EU (CC-R-2013-02);
  • Resolutie over de controle van de werkgroep Structuurfondsen (CC-R-2013-03);
  • Resolutie over de Europese boekhoudnormen voor de overheidssector voor de Europese lidstaten (EPSAS) (CC-R-2013-04);
  • Resolutie over de publicatie van het eindrapport over de gecoördineerde controle inzake handhaving van de Europese regelgeving voor afvaltransport (CC-R-2013-05).
 
Het Contactcomité nam tevens kennis van de standpuntnota van de taskforce over nieuwe taken en rollen voor de externe publieke controle in het licht van recente ontwikkelingen in het economische bestuur van de EU en besloot, de taskforce opnieuw bijeen te brengen onder leiding van de waarnemend voorzitter teneinde zijn werkzaamheden voort te zetten en aan het Contactcomité tijdens zijn vergadering van 2014 verslag uit te brengen.
 
Die vergadering van het Contactcomité van 2014 wordt op 16-17 oktober 2014 gehouden te Luxemburg met de ERK als gastheer. In 2015 is het Contactcomité te gast bij de HCI van Letland in Riga gedurende het Letse EU-voorzitterschap.