​​​ 
Kontaktný výbor v roku 2013 rozhodol o zriadení pracovnej skupiny, ktorá bude pozorne sledovať proces vypracúvania európskych účtovných štandardov vo verejnom sektore (EPSAS), ktorý začala Európska komisia. Pracovná skupina je poverená aktívne sa zapájať do činností v pracovných skupinách, ktoré zriadila Komisia, v otázkach správy a štandardov EPSAS a predložiť správu kontaktnému výboru. Okrem toho monitoruje súvisiaci vývoj na úrovni EÚ a členských štátov a nadväzuje kontakty najmä s ministerstvami financií jednotlivých členských krajín a podieľa sa na činnostiach pracovných skupín EPSAS, ktoré zriadila Komisia.
 
Kontaktné osoby: 
 
Lionel Vareille (NKI Francúzska), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (NKI Nemecka), (nadja.paessler@brh.bund.de​)