No

Dosah súčasnej finančnej a hospodárskej krízy na krajiny, ktoré prijali euro, ako aj krajiny, ktoré euro neprijali, nemožno podceňovať. Rovnako nemožno podceňovať úlohu NKI týkajúcu sa kontroly (nových) mechanizmov, opatrení a nástrojov vypracúvaných v EÚ v snahe čeliť kríze. Kontaktný výbor nadviazal na návrh NKI Holandska a na svojom zasadnutí v dňoch 13. a 14. októbra 2011 rozhodol zriadiť pracovnú skupinu pre nedostatky vo verejnej kontrole (uznesenie kontaktného výboru CC-R-2011-05).

Pracovná skupina bola poverená vykonaním pilotnej štúdie, ktorú tvorila žiadosť adresovaná vnútroštátnym orgánom pre finančný dohľad (Financial supervisory authorities – FSA) o poskytnutie informácií s cieľom identifikovať možné nedostatky vo verejnej kontrole súvisiace s rozsahom mandátu NKI a právami prístupu k informáciám. Kontaktný výbor požiadal, aby pracovná skupina predložila správu o výsledkoch pilotnej štúdie na jeho ďalšom zasadnutí v roku 2012.

Túto pracovnú skupinu koordinoval Holandský dvor audítorov. Pilotnú štúdiu uskutočnilo 13 vnútroštátnych NKI a Európsky dvor audítorov. Záverečná správa a uznesenie boli v októbri 2012 predstavené kontaktnému výboru, ktorý ich schválil (Uznesenie kontaktného výboru CC-R-2012-03)

Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na túto osobu:

Peter van Roozendaal, Holandský dvor audítorov (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)

Súvisiace správy:​​