​​​Möte i kontaktkommittén för ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och 
Europeiska revisionsrätten, Luxemburg den 3–4 maj 2022

​​CC_2022_Logo.png​​

Kontaktkommitténs årliga möte 2022 leddes och anordnades av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Företrädare för Sigma och de högre revisionsorganen i kandidatländerna deltog i mötet som aktiva observatörer.

Detta var det första mötet som hölls på plats med ordförandena för EU:s högre revisionsorgan sedan 2019, men ett onlineevenemang på hög nivå hölls i november 2021. Det som främst diskuterades vid mötet var de strategiska uppgifterna och utmaningarna för EU:s högre revisionsorgan i arbetet med att bedöma (mer)värdet av faciliteten för återhämtning och resiliens på nationell nivå och EU-nivå. Europeiska kommissionens generaldirektör och chef för arbetsgruppen för återhämtning och resiliens, Céline Gauer, presenterade i sitt huvudanförande det pågående genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens och de framsteg som gjorts i samband med detta. Hon satte också fingret på allmänna och framtida utmaningar och lyfte fram det nya instrumentets potentiella möjligheter.

Under mötet hölls även presentationer av företrädare för olika högre revisionsorgan, nämligen Ioannis Sarmas (Grekland), Mauro Orefice (Italien), Bart Andriessens (Belgien), Kay Scheller (Tyskland), Mindaugas Macijauskas (Litauen), Rolands Irklis (Lettland) och Sami Yläoutinen (Finland), om deras slutförda, pågående och planerade revisionsarbete kring faciliteten för återhämtning och resiliens samt deras respektive länders nationella planer för återhämtning och resiliens. De behandlade en rad olika ämnen och aspekter, från olika typer av revisioner och metoder till specifika frågor inom de berörda politikområdena samt mer tematiska och övergripande frågor, såsom grön märkning, upphandlingsförfaranden och finansiella risker/budgetrisker.

Under de efterföljande diskussionerna, som leddes av Helena Lindberg (Riksrevisionen), Arno Visser (Nederländernas högre revisionsorgan) och Ivana Maletić (ledamot av revisionsrätten), tog deltagarna upp en rad komplexa frågor, såsom komplementaritet och mervärdet av faciliteten för återhämtning och resiliens, nationell finansiering, ansvarsskyldighet och ansvarsfördelning på EU-nivå och nationell nivå, samt de högre revisionsorganens särskilda roll som oberoende institutioner i kontroll- och revisionsramarna. Utifrån de första granskningsresultaten betonade de högre revisionsorganen vikten av att inrätta lämpliga övervaknings- och kontrollsystem.

Med tanke på den rådande situationen ägnades en särskild del av mötet åt paradigmskiftet från covid-19-krisen till invasionen av Ukraina. Valerij Patskan, ordföranden för Ukrainas revisionsmyndighet, talade till åhörarna via videolänk och rapporterade om situationen i sitt land. Han uttryckte sina önskemål och förhoppningar för tiden efter krigets slut, när Ukraina kommer att behöva samarbeta med sina partner i väst för att återuppbygga och reformera landet och dess institutioner. Han tackade också kontaktkommittén för dess snabba reaktion till stöd för Ukraina.

Den andra delen av det särskilda mötet inleddes av Nathalie Tocci, direktör för Istituto Affari Internazionali och tidigare särskild rådgivare till EU:s höga representanter Josep Borrell och Federica Mogherini. Tocci gick igenom de olika faktorer som ledde till invasionen av Ukraina och de olika perspektiv som måste tas i beaktande. Hon betonade vikten av en mer övergripande/holistisk strategi för EU:s självständighet och säkerhet för att ta itu med de utmaningar som EU står inför, oavsett om det gäller konsekvenserna av covid-19-pandemin, kriget i Ukraina eller klimatförändringarna.

Nästa möte i kontaktkommittén kommer att anordnas och ledas av Portugals högre revisionsorgan 2023.​