Kontaktkommittén gav 2012 specialgruppen i uppdrag att reflektera över och rapportera om de högre revisionsorganens uppgift och roll mot bakgrund av den senaste utvecklingen i EU. Utöver att behandla grundläggande frågor ombads specialgruppen att undersöka förutsättningarna för hur de högre revisionsorganen kan fullgöra dessa uppgifter på ett ändamålsenligt sätt och uppfylla kraven på oberoende, ändamålsenlighet och trovärdighet. Målet är att på lämpligaste och mest ändamålsenliga sätt bidra till framtida lagstiftningsprocesser, eventuellt som rådgivare, och utnyttja den kapacitet och de erfarenheter som finns i kontaktkommittén och dess medlemsorganisationer.