Kõik ELi institutsioonid on õiguslikult kohustatud pidama töötlemistoimingute keskregistrit määruse 2018/1725(opens in new window) artikkel 31.

Register peab sisaldama vähemalt järgmist teavet (määruse artikli 31 lõige 1):

  • vastutava töötleja, andmekaitseametniku ning asjakohasel juhul volitatud töötleja ja kaasvastutava töötleja nimi ja kontaktandmed;

  • töötlemise eesmärgid;

  • andmesubjektide kategooriate ja isikuandmete liikide kirjeldus;

  • vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse;

  • kui isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, siis sobivate kaitsemeetmete kohta koostatud dokumendid;

  • võimaluse korral aeg, mille möödumisel eri andmekategooriad kustutatakse;

  • võimaluse korral isikuandmete kaitseks võetud tehniliste ja korralduslike turvameetmete üldine kirjeldus.

Kontrollikoja registri vana vormingu leiate siit.

Kontrollikoda uuendab praegu oma registrit – järgmine loetelu kontrollikoja vastutavatest töötlejatest ja nende isikuandmete töötlemise dokumentidest on alles koostamisel.