Povelja o temeljnim pravima

Pravo na zaštitu osobnih podataka temeljno je pravo i jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije (EU). Utvrđeno je u Povelji o temeljnim pravima(opens in new window) EU-a (Povelja). U skladu s Poveljom svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka (članak 8. stavak 1.).

Povelja je postala pravno obvezujuća stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona , čime je stekla istu pravnu snagu kao ustavni ugovori EU-a.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije(opens in new window) (UFEU) utvrđeno je da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. EU je jedinstven po tome što propisuje ustavnu obvezu utvrđivanja pravila o zaštiti podataka za obradu osobnih podataka.

Uredba EU-a o zaštiti podataka

Uredba (EU) 2018/1725(opens in new window) Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001(opens in new window) i Odluke br. 1247/2002/EZ.
(opens in new window)

Europski revizorski sud: Interna pravila

 1. Ograničenja određenih prava ispitanika

  Odluka br. 42/2021(opens in new window) Revizorskog suda od 20. svibnja 2021. o donošenju internih pravila o ograničenjima određenih prava ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka u okviru aktivnosti koje provodi Europski revizorski sud.

 2. Provedbena pravila u vezi sa službenom osobom za zaštitu osobnih podataka

  Odluka br. 11/2024 ​o donošenju provedbenih pravila koja se odnose na službenu osobu za zaštitu podataka u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe o zaštiti podataka.

Drugi relevantni referentni dokumenti u vezi sa zaštitom privatnosti i osobnih podataka

 • Uredba (EU) 2016/679(opens in new window) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 • Direktiva (EU) 2016/680(opens in new window) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP.

 • Direktiva 2002/58/EZ(opens in new window) Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija („Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama”.).

 • Europska konvencija(opens in new window) za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, posebno članak 8., uzimajući u obzir da je cilj Vijeća Europe uvažiti, očuvati i zaštititi ljudska prava i temeljne slobode, kao što je pravo na poštovanje privatnog života.

 • Konvencija br. 108(opens in new window) Vijeća Europe od 28. siječnja 1981. za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka. Vijeće Europe ažuriralo je 2018. tu konvenciju donošenjem Konvencije br. 108+(opens in new window). ​