Valamennyi uniós intézmény köteles központi nyilvántartást vezetni az adatkezelési tevékenységekről (az (EU) 2018/1725 rendelet(opens in new window) 31. cikke).

A nyilvántartásnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia (a rendelet 31. cikkének (1) bekezdése):

  • az adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint – ha van ilyen – az adatfeldolgozó és a közös adatkezelő neve és elérhetősége;

  • az adatkezelés céljai;

  • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

  • azon címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

  • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása, valamint a megfelelő garanciákra vonatkozó dokumentáció;

  • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

  • ha lehetséges, az ezen személyes adatok védelmére hozott technikai és szervezési biztonsági intézkedések általános leírása.

A Számvevőszék nyilvántartása régi formátumban itt található.

A Számvevőszék jelenleg végzi nyilvántartásának átalakítását: az Európai Számvevőszék adatkezelőinek és személyesadat-kezelési nyilvántartásainak alábbi listája jelenleg áll kidolgozás alatt.