Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Сборници

04/11/2021

Одитен сборник на Контактния комитет относно действията за борба с COVID-19


Тазгодишното издание на одитния сборник разглежда предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19, която е в основата на една от най-разрушителните здравни кризи, наблюдавани някога в света, с голямо въздействие върху обществото, икономиките и отделните хора. В него се предоставя информация относно отражението и действията за борба с пандемията на национално и наднационално ниво, и се прави преглед на съответната одитна дейност, извършена и публикувана през 2020 г. от единадесет върховни одитни институции на ЕС.
17/12/2020

Одитен сборник на Контактния комитет — Киберсигурност


Настоящото издание на Одитния сборник е посветено на киберсигурността — тема, която беше от изключително значение в нашето общество и преди началото на пандемията от COVID-19. В него е представена основна информация за киберсигурността, главните стратегически инициативи и свързаното с тази област законодателство в ЕС. Посочени са и важните предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки, като например заплахите за индивидуалните права на гражданите на ЕС поради злоупотреба с лични данни, както и риска институциите да не могат да предоставят основни обществени услуги или да не извършват дейността си в пълна степен в резултат на кибератаки. В Одитния сборник са събрани резултатите от одитни проверки, извършени от 13 ВОИ.
29/04/2020

Одитен сборник - Обществено здравеопазване


Сборникът предоставя основна информация за общественото здравеопазване, свързаното с него законодателство, основните цели и съответните отговорности на равнището на държавите членки и на ЕС. В него също така са отразени основните предизвикателства в тази област, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки. Общественото здравеопазване е област, в която провеждането на одит е сложно. Въпреки това големият брой одити, извършени в тази сфера през последните години, показва голямото ѝ значение за гражданите на ЕС.
28/06/2018

Одитен сборник на Контактния комитет — Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда


Контактният комитет (КК) изготви Одитен сборник — нов вид публикация, която има за цел да подобри разпространяването на важни одитни послания до заинтересованите страни и широката общественост. Първото му издание се фокусира върху много актуалния въпрос, свързан с младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда. Сборникът се основава на одитни доклади, изготвени от 14 члена на КК в периода 2013—2017 г.
Младежката безработица е сред челните задачи на повечето държави членки и институциите на ЕС. През 2016 г. над 4 милиона млади европейци не са успели да си намерят работа, а процентът на тези от тях, които имат перспектива за дългосрочна безработица, остава висок. Членовете на Контактния комитет имат за цел да следят, на национално и надционално ниво, за това средствата за борба с младежката безработица да се използват ефективно.
Сборникът е публикуван на уебсайта на 24 езика на ЕС.


​​
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата