Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Сборници

04/11/2021

Одитен сборник на Контактния комитет относно действията за борба с COVID-19


Тазгодишното издание на одитния сборник разглежда предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19, която е в основата на една от най-разрушителните здравни кризи, наблюдавани някога в света, с голямо въздействие върху обществото, икономиките и отделните хора. В него се предоставя информация относно отражението и действията за борба с пандемията на национално и наднационално ниво, и се прави преглед на съответната одитна дейност, извършена и публикувана през 2020 г. от единадесет върховни одитни институции на ЕС.
17/12/2020

Одитен сборник на Контактния комитет — Киберсигурност


Настоящото издание на Одитния сборник е посветено на киберсигурността — тема, която беше от изключително значение в нашето общество и преди началото на пандемията от COVID-19. В него е представена основна информация за киберсигурността, главните стратегически инициативи и свързаното с тази област законодателство в ЕС. Посочени са и важните предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки, като например заплахите за индивидуалните права на гражданите на ЕС поради злоупотреба с лични данни, както и риска институциите да не могат да предоставят основни обществени услуги или да не извършват дейността си в пълна степен в резултат на кибератаки. В Одитния сборник са събрани резултатите от одитни проверки, извършени от 13 ВОИ.
29/04/2020

Одитен сборник - Обществено здравеопазване


Сборникът предоставя основна информация за общественото здравеопазване, свързаното с него законодателство, основните цели и съответните отговорности на равнището на държавите членки и на ЕС. В него също така са отразени основните предизвикателства в тази област, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки. Общественото здравеопазване е област, в която провеждането на одит е сложно. Въпреки това големият брой одити, извършени в тази сфера през последните години, показва голямото ѝ значение за гражданите на ЕС.
28/06/2018

Одитен сборник на Контактния комитет — Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда


Контактният комитет (КК) изготви Одитен сборник — нов вид публикация, която има за цел да подобри разпространяването на важни одитни послания до заинтересованите страни и широката общественост. Първото му издание се фокусира върху много актуалния въпрос, свързан с младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда. Сборникът се основава на одитни доклади, изготвени от 14 члена на КК в периода 2013—2017 г.
Младежката безработица е сред челните задачи на повечето държави членки и институциите на ЕС. През 2016 г. над 4 милиона млади европейци не са успели да си намерят работа, а процентът на тези от тях, които имат перспектива за дългосрочна безработица, остава висок. Членовете на Контактния комитет имат за цел да следят, на национално и надционално ниво, за това средствата за борба с младежката безработица да се използват ефективно.
Сборникът е публикуван на уебсайта на 24 езика на ЕС.


​​
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата