No

​Въведение

Предизвиканата от COVID-19 пандемия доведе до една от най-разрушителните здравни кризи, наблюдавани някога в света. Тя оказа и продължава да оказва голямо въздействие върху обществото, икономиките и хората по света. Кризата, която в началото беше здравна, прерасна бързо в социално-икономическа, в резултат на усилията за овладяване на разпространението на заразата и за спасяване на човешки животи. Тя засегна почти всички области на обществения и личния живот.

Въздействие и ответни действия

Пандемията оказа мащабно негативно въздействие върху ЕС като цяло и върху отделните държави членки. Развитието ѝ обаче не еднакво в различните държави в ЕС, нито във времето. COVID-19 създаде заплаха за живота на гражданите на ЕС, като, наред с другите последици, увеличи и тежестта върху системите за обществено здравеопазване в държавите членки. Пандемията доведе и до внезапен обрат в икономическия растеж.

В повечето области, които бяха сериозно засегнати от пандемията, ЕС разполага само с ограничени правомощия за действие. Това се дължи отчасти на факта, че общественото здравеопазване е преди всичко въпрос на национален суверенитет, и отчасти на ниската предварителна готовност за действия или слабия консенсус между държавите членки относно общите ответни действия за кризата. Поради тази липса на координиран подход националните правителства често действат независимо едни от други при въвеждането на превантивни и противоепидемични мерки, при снабдяването с оборудване или при въвеждането на пакети за възстановяване и схеми за запазване на работни места с цел смекчаване на социално-икономическите предизвикателства.

След трудностите в началото обаче ЕС и държавите членки успяха да засилят действията си за сътрудничество, за да смекчат социално-икономическите последици от пандемията. С въвеждането на инструмента за възстановяване NextGenerationEU те не само демонстрираха дълбока солидарност, но и поеха нови рискове, за да се справят с дългосрочните предизвикателства на пандемията. Същевременно обаче няма съмнение, че COVID-19 ще повлияе силно върху начина, по който всички живеем и работим, както и върху необходимостта от повече и по-добро сътрудничество, тъй като вирусите не зачитат националните граници.

Ответни действия на ВОИ на ЕС

Сред многото области, засегнати от кризата, е и работата на върховните одитни институции (ВОИ) по света, като членуващите в Контактния комитет ВОИ също не са изключение. Те реагираха бързо на кризата и взеха решение да отделят значителни ресурси — както в по-кратък, така и в дългосрочен план — за оценка и одит на действията за справяне с COVID-19. През 2020—2021 г. ВОИ са публикували над 150 доклада, а над 200 други одитни дейности все още са в ход или са планирани и следва да бъдат завършени през 2022 г. или 2023 г.

 

През юли 2021 г. Контактният комитет публикува Одитен сборник относно действията за борба с COVID-19. Той разглежда въздействието на пандемията и прави преглед на различните мерки за борба с нея. Представени са накратко 17 доклада в тази област, публикувани през 2020 г. от ВОИ на Белгия, Кипър, Германия, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Швеция и Европейската сметна палата.

Допълнителна информация

За повече информация и редовни актуализации можете да посетите следните уебсайтове: