No

Среща на председателите на Върховните одитни институции (ВОИ) на Европейския съюз и Европейската сметна палата (ЕСП) в Хелзинки на 3 и 4 декември 2007 г. 
 
 
 
Домакин на годишната среща на Контактния комитет, на която присъстваха председателите на ВОИ на ЕС и на Европейската сметна палата, беше ВОИ на Финландия. Срещата се проведе на 3 и 4 декември 2007 г. и беше ръководена от председателя на Сметната палата на Финландия – г-н Туомас Пьоусти (Tuomas Pöysti). Председателите на ВОИ на страните кандидатки Турция, Хърватия и бившата югославска република Македония, както и представителите на Комитета за обучение на ЕВРОСАЙ и СИГМА, присъстваха като активни наблюдатели.
 
Програмата на срещата включваше семинар относно управлението на риска при добро управление на средствата на ЕС. Темата на семинара беше „Управление на риска, допустимо ниво на риска и интегрирана система на вътрешния контрол при управлението на средствата на ЕС“.
Основната цел на семинара беше да се продължи дискусията, започната при изменението на Финансовия регламент и на пътната карта на интегрираната рамка за вътрешен контрол, както и да се обсъди ролята на върховните одитни институции на държавите членки в осигуряването на добро управление на средствата на ЕС.
 
За събеседници бяха поканени г-н Сийм Калас (Siim Kallas), заместник-председател на Европейската комисия, г-н Херберт Бьош (Herbert Bösch), председател на Комисията по бюджетен контрол и г-н Мати Ахде (Matti Ahde), председател на Одитната комисия към финландския парламент.
След презентациите на поканените събеседници участие взеха някои ВОИ, които споделиха своя национален опит по отношение на управлението на риска и ролята на ВОИ в дефинирането на допустимото ниво на риска в контекста на ЕС.
 
По време на семинара беше подчертана важната роля на ВОИ в управлението на рисковете, свързани с бюджета на ЕС, както и необходимостта от уеднаквено разбиране за категориите на рисковете и допустимите нива на риск.
 
Участниците обсъдиха също така резултатите от дейността на работните групи, обхващащи различни сфери на управление на средствата на ЕС: структурни фондове, национални доклади на ВОИ относно управлението на средствата на ЕС, данък върху добавената стойност, обществени поръчки, одитни стандарти, качество на одита и селско стопанство. Бяха представени и резултатите от дейността на мрежата за сътрудничество на ВОИ на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки, ЕСП и СИГМА.