Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

2009

 
Годишната среща на Контактния комитет на ЕС се проведе в Будапеща между 30 ноември и 1 декември 2009 г.
​​
През 2009 г. Сметната палата на Унгария беше домакин на годишната среща на мрежата за професионално сътрудничество, в която участват председателите на ВОИ на държавите членки на ЕС и председателят на Европейската сметна палата. Председателите на ВОИ на страните кандидатки (Турция, Хърватия и бившата югославска република Македония), както и представителите на ЕВРОСАЙ, на инициативата за развитие на ИНТОСАЙ и на СИГМА, присъстваха като активни наблюдатели.
 
Като част от професионалната програма в рамките на полудневния семинар участниците обсъждаха въпроса с ролята на ВОИ при подпомагане на правителствените мерки за преодоляване на финансово-икономическата криза. Беше достигнато до заключението, че повечето ВОИ са реагирали бързо, като са адаптирали одитните си планове към новата ситуация и са съсредоточили своята дейност върху одитиране на мерки за управление на кризата. Същевременно извършените от отделните ВОИ специфични дейности се различават във всяка държава, като зависят от вида и обхвата на предприетите от правителството антикризисни мерки и от правомощията на съответната ВОИ.
 
В допълнение бяха разгледани въпросите, свързани с управлението на фондовете на ЕС, които имат отражение върху работата на ВОИ и които произтичат от наскоро приетия Договор от Лисабон, влязъл в сила от 1 декември 2009 г. Също така се проведе оживен дебат относно въпроса за независимия характер на ВОИ. Вследствие на това беше изготвена декларация на Контактния комитет, в която се настоява институциите на ЕС и парламентите на държавите членки да вземат всички необходими мерки с оглед да се запази и гарантира независимото функциониране на върховните одитни институции, така както е предвидено в декларациите от Лима и Мексико и в Договора от Лисабон.
 
Участниците обсъдиха и свързаните с дейността на ЕС доклади, представени от ВОИ на държавите членки. Докладите се отнасяха до одита на сертификатите за енергийни характеристики и на системите за управление на Структурните и Кохезионните фондове. Бяха разгледани също така дейностите на работните групи на Контактния комитет и на мрежата на ВОИ на страните кандидатки и на потенциалните страни кандидатки, текущите и бъдещите дейности на рамката за сътрудничество, както и организационни въпроси, свързани с него.
 
 
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата