No
​ 
Годишната среща на Контактния комитет на ЕС се проведе в Будапеща между 30 ноември и 1 декември 2009 г.

През 2009 г. Сметната палата на Унгария беше домакин на годишната среща на мрежата за професионално сътрудничество, в която участват председателите на ВОИ на държавите членки на ЕС и председателят на Европейската сметна палата. Председателите на ВОИ на страните кандидатки (Турция, Хърватия и бившата югославска република Македония), както и представителите на ЕВРОСАЙ, на инициативата за развитие на ИНТОСАЙ и на СИГМА, присъстваха като активни наблюдатели.
 
Като част от професионалната програма в рамките на полудневния семинар участниците обсъждаха въпроса с ролята на ВОИ при подпомагане на правителствените мерки за преодоляване на финансово-икономическата криза. Беше достигнато до заключението, че повечето ВОИ са реагирали бързо, като са адаптирали одитните си планове към новата ситуация и са съсредоточили своята дейност върху одитиране на мерки за управление на кризата. Същевременно извършените от отделните ВОИ специфични дейности се различават във всяка държава, като зависят от вида и обхвата на предприетите от правителството антикризисни мерки и от правомощията на съответната ВОИ.
 
В допълнение бяха разгледани въпросите, свързани с управлението на фондовете на ЕС, които имат отражение върху работата на ВОИ и които произтичат от наскоро приетия Договор от Лисабон, влязъл в сила от 1 декември 2009 г. Също така се проведе оживен дебат относно въпроса за независимия характер на ВОИ. Вследствие на това беше изготвена декларация на Контактния комитет, в която се настоява институциите на ЕС и парламентите на държавите членки да вземат всички необходими мерки с оглед да се запази и гарантира независимото функциониране на върховните одитни институции, така както е предвидено в декларациите от Лима и Мексико и в Договора от Лисабон.
 
Участниците обсъдиха и свързаните с дейността на ЕС доклади, представени от ВОИ на държавите членки. Докладите се отнасяха до одита на сертификатите за енергийни характеристики и на системите за управление на Структурните и Кохезионните фондове. Бяха разгледани също така дейностите на работните групи на Контактния комитет и на мрежата на ВОИ на страните кандидатки и на потенциалните страни кандидатки, текущите и бъдещите дейности на рамката за сътрудничество, както и организационни въпроси, свързани с него.