No
​​ЕСП (под председателството на Франция)
На 18 и 19 октомври 2010 г. в Люксембург се проведе среща на Контактния комитет на председателите на ВОИ на ЕС
 
 
Всяка година в рамките на този комитет се събират ръководителите на ВОИ на Европейския съюз и председателят на Европейската сметна палата, както и председателите на ВОИ на страните кандидатки и на потенциалните страни кандидатки. През 2010 г. домакин на Контактния комитет е Европейската сметна палата в Люксембург и за първи път Контактният комитет се ръководи от главния председател на Сметната палата на Франция г-н Дидие Миго (Didier Migaud), в тясно сътрудничество, разбира се, с председателя на ЕСП г-н Витор Калдейра (Vítor Caldeira). Този механизъм позволява присъствието и на тримата ръководители, така наречената „тройка“, които подготвят организирането на срещите на Контактния комитет. В действителност следващата среща на Комитета през 2011 г. ще се състои отново в Люксембург.
 
По традиция от предишни години срещата беше открита със семинар, който тази година беше посветен на ролята на националните парламенти след влизането в сила на Договора от Лисабон. Различни лектори бяха поканени да представят различните исторически, правни, институционални и политически аспекти на този въпрос: г-н Жан Лапорт (Jean Laporte), директор на службата по европейски въпроси към Сената на Франция, г-жа Колет Флеш (Colette Flesch), бивш министър на вътрешните работи и бивш член на Камарата на представителите на Люксембург и на Европейския парламент, и г-н Едуард Лий (Edward Leigh), член на Камарата на общините на Обединеното кралство и бивш председател на Комисията за публични финанси. Изказаха се също така г-н Туомас Пьоусти (Tuomas Pöysti), председател на ВОИ на Финландия, г-н Гийерм д’Оливейра Мартинш (Guilherme d’Oliveira Martins), председател на Сметната палата на Португалия, и г-н Яцек Йежерски (Jacek Jezierski), председател на Върховната сметна палата на Полша.
 
Националните парламенти, на които Договорът от Лисабон дава правомощия за контрол на прилагането на принципа на субсидиарност, играят все по-активна роля в областта на европейските въпроси. Въпреки това управлението и контролът на европейските средства присъстват в публичния дебат по все още твърде ограничен и в зависимост от страните неравностоен начин.
 
Изменението на Финансовия регламент също даде възможност да бъде обсъдено развитието на контрола в присъствието на г-н Алгирдас Шемета (Algirdas Šemeta), комисар по данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите. Дискусията, която беше твърде оживена, се отнасяше до понятието за допустим риск от грешки.
 
По време на срещата беше извършен обмен на добри практики относно контрола на европейски средства с две презентации на ВОИ на Дания и Нидерландия.
 
По отношение на дейностите на Комитета и работните му групи следва да се отбележат няколко съществени етапа. След задълбочен размисъл относно управлението на Комитета вследствие на проведена сред председателите анкета, дейностите на Комитета отново бяха насочени към общностните теми и дебати. Работната група за общи одитни стандарти представи своя окончателен доклад. Накрая, бяха стартирани две нови дейности, ръководени от ВОИ на Нидерландия и Латвия.
 
Във всички области служителите за връзка отговарят за проследяване и улесняване на прилагането на решенията на Контактния комитет.