Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

2013 - Вилнюс, Литва

Ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на 28-те държави членки на ЕС и Европейската сметна палата (ЕСП) се срещнаха във Вилнюс, Литва, на 10 и 11 октомври 2013 г.
 


 
Годишната среща за 2013 г. на Контактния комитет на ръководителите на ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП се проведе на 10 и 11 октомври 2013 г. във Вилнюс, с домакин Националната сметна палата на Литва.Срещата беше председателствана от г-жа Giedrė Švedienė, ръководител на Сметната палата на Литва и изпълняваща длъжността председател на Контактния комитет. На нея присъстваха 84 делегати от ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП, ВОИ на три страни кандидатки за членство (Черна гора, Сърбия и Турция) и представители на IDI, ЕВРОСАЙ и SIGMA.
 
За пръв път годишната среща на Контактния комитет се проведе във Вилнюс, Литва, по време на исторически значимия период, когато Литва за пръв път председателства ЕС.
 
Срещата беше открита от Н.П. г-н Valdas Adamkus, бивш президент на Република Литва, който поздрави участниците и изрази увереността си, че ръководителите на ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП ще намерят най-добрите решения за подобряване на управленската отговорност в публичния сектор и за изпълнението на задачите, възложени на националните одитни органи.
 
Основният фокус на срещата беше семинар относно последните промени, който включи две теми: 1) новата финансова рамка за периода 2014—2020 г. и новия Финансов регламент – ролята на ВОИ при подобряването на управленската отговорност в ЕС; и 2) новото икономическо управление – ролята и задачите на ВОИ.
 
Семинарът беше открит от двама известни гост-лектори: г-н Algirdas Šemeta, европейски комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите, и г-н Michael Theurer, член на Европейския парламент, председател на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (реч чрез видеопредставяне). Гост-лекторите споделиха своите идеи относно основни въпроси, свързани с последните промени в европейското управление и управленска отговорност.
 
Първата тема беше разгледана в презентациите на ЕСП и някои ВОИ на държави членки на ЕС, които споделиха своите идеи и настоящ опит. Беше подчертано, че всички, които са ангажирани с публичния финансов контрол на бюджета на ЕС на ниво ЕС, на национално и регионално ниво, независимо дали отговарят за вътрешния контрол, за външния одит, или за политическия контрол, трябва да се справят с предизвикателството през следващите години да се опитат да подобрят управленската отговорност на ЕС. Също така беше подчертано, че скоро ще влязат в сила нови правни рамки за управление на фондовете на ЕС, и съществуват някои важни нови елементи и променящ се контекст, които следва да бъдат взети под внимание, въпреки че основните характеристики на настоящите механизми на управленска отговорност ще останат непроменени.
 
По отношение на втората тема, няколко ВОИ споделиха своите виждания и последните промени в разрешаването на въпросите на новото икономическо управление в техните собствени държави. ВОИ на Финландия докладва относно последващите действия във връзка с инициативата на Контактния комитет за съвместно обръщение към Европейския съвет и относно мрежата за одит на фискалната политика. Втората тема включи също така активни дискусии и обмен на идеи относно последващите действия и следващите стъпки, свързани с документа за позиция на оперативната група относно новите задачи и функции на външния публичен одит в светлината на последните промени в икономическото управление на ЕС.
 
На втория ден от срещата друг виден гост-лектор произнесе реч — д-р Gediminas Mesonis, съдия в Конституционния съд на Република Литва и професор в Юридическия факултет на университета Vytautas Magnus (Литва), който сподели своите идеи по отношение на независимостта на ВОИ. Презентацията беше приета много добре от участниците, тъй като привлича вниманието към въпроса за независимостта на ВОИ от академична гледна точка.
Контактният комитет се запозна с прегледа на дейността за 2013 г. – годишният отчет за дейността, съдържащ информация относно състоянието и дейностите на работните групи, мрежите и оперативните групи, които действат понастоящем в рамките на Контактния комитет.
 
Пред Контактния комитет бяха представени следните доклади относно настоящите дейности за сътрудничество през 2013 г.: Доклад на работната група относно Структурните фондове V (ВОИ на Германия); Доклад относно „Преглед на разходите в държавите членки на ЕС — анализ на добрите практики, констатациите и перспективите“ (ВОИ на Италия); Доклад относно семинара за счетоводните стандарти за публичния сектор (ВОИ на Франция); Съвместен доклад относно координирания одит на прилагането на законодателството на ЕС относно превоза на отпадъци (ВОИ на Нидерландия). ВОИ на Литва сподели информация относно съвместния одит на национални паркове.
 
ВОИ на Турция докладва относно дейностите на Мрежата на ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство и Европейската сметна палата.
 
ВОИ на Нидерландия докладва относно напредъка в подготовката за IX-ия конгрес на ЕВРОСАЙ, който ще се проведе в периода 15—19 юни 2014 г. в Хага, Нидерландия, и относно първия конгрес на Младия ЕВРОСАЙ (YES), насрочен да се проведе през периода 20—22 ноември 2013 г. в Ротердам.
 
След дебати относно гореспоменатите теми, бяха приети пет резолюции относно прилагането на бъдещи стратегии и разрешаването на новите предизвикателства за ВОИ в контекста на новите разпоредби за управленска отговорност и развитието на ново икономическо управление в ЕС:
 
  • Резолюция относно продължаването на мрежата за одит на фискалната политика (CC-R-2013-01);
  • Резолюция относно бъдещите дейности през 2014 г. на Контактния комитет на ВОИ на държавите членки на ЕС (CC-R-2013-02);
  • Резолюция относно одита на работната група по структурните фондове (CC-R-2013-03);
  • Резолюция относно европейските счетоводни стандарти за публичния сектор за държавите членки на ЕС (EPSAS) (CC-R-2013-04);
  • Резолюция относно публикуването на окончателния доклад на координирания одит относно прилагането на регламента на ЕС относно превоза на отпадъци (CC-R-2013-05).
 
 
Контактният комитет също така се запозна с документа за позиция на оперативната група относно новите задачи и функции на външния публичен одит в светлината на последните промени в икономическото управление на ЕС и реши да свика отново оперативната група под ръководството на изпълняващия длъжността председател, за да продължи тя дейността си и да докладва на срещата на Контактния комитет през 2014 г.
 
Срещата на Контактния комитет през 2014 г. ще се проведе в Люксембург на 16—17 октомври 2014 г., с домакин ЕСП. Срещата на Контактния комитет през 2015 г. ще бъде с домакин ВОИ на Латвия и ще се проведе в Рига по време на председателството на ЕС от Латвия.
 
 
09/10/2013

CC-R-2013-01


Resolution on the Continuation of the Fiscal Policy Audit Network


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата